240/2000 Sb.Zákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)

Částka: 073 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 9. srpna 2000 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 28. června 2000 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2001
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

240

ZÁKON

ze dne 28. června 2000

o krizovém řízení a o změně některých zákonů
(krizový zákon)


      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

HLAVA I

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

§ 1

Předmět úpravy

      Tento zákon stanoví působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků a práva a povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě na krizové situace, které nesouvisejí se zajišťováním obrany České republiky před vnějším napadením,1) a při jejich řešení.


§ 2

Vymezení pojmů

      Pro účely tohoto zákona se rozumí

a)
krizovým řízením souhrn řídících činností věcně příslušných orgánů zaměřených na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik, plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti s řešením krizové situace,

b)
pracovištěm krizového řízení pracoviště v přímé podřízenosti vedoucího zaměstnance příslušného správního úřadu pověřené koordinací krizového řízení,

c)
krizovou situací mimořádná událost,2) při níž je vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav nebo stav ohrožení státu (dále jen "krizové stavy"),

d)
zvláštními skutečnostmi informace v oblasti krizového řízení, které by v případě zneužití mohly vést k ohrožení života, zdraví, majetku, životního prostředí nebo podnikatelských zájmů právnických osob nebo fyzických osob vykonávajících podnikatelskou činnost podle zvláštních právních předpisů3) (dále jen "podnikající fyzické osoby"),

e)
pracovní povinností povinnost fyzických osob vykonávat po nezbytně nutnou dobu určené práce, které jsou nutné pro řešení krizové situace a které jsou tyto osoby povinny konat v místě určeném orgánem krizového řízení, a podle potřeb pro řešení krizové situace i nad rámec pracovní doby stanovené v pracovněprávních předpisech,
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ  
HLAVA I - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení pojmů
§ 3 - Stav nebezpečí
HLAVA II - ORGÁNY KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ
Díl 1 - Vláda
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8  
Díl 2 - Ministerstva a jiné ústřední správní úřady
§ 9  
§ 10 - Ministerstvo vnitra
§ 11 - Ministerstvo zdravotnictví
§ 12 - Ministerstvo dopravy a spojů
Díl 3 - Česká národní banka
§ 13  
Díl 4 - Orgány kraje
§ 14  
§ 15  
§ 16  
§ 17  
Díl 5 - Okresní úřad
§ 18  
§ 19  
§ 20  
Díl 6 - Orgány obce
§ 21  
§ 22  
§ 23  
Díl 7 - Společná ustanovení
§ 24 - Bezpečnostní rady
§ 25 - Finanční zabezpečení krizových opatření
§ 26 - Zabezpečení informačních systémů krizového řízení
§ 27 - Zvláštní skutečnosti
§ 28  
HLAVA III - PRÁVA A POVINNOSTI PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB
§ 29 - Právnické osoby a podnikající fyzické osoby
§ 30 - Hromadné informační prostředky
§ 31 - Fyzické osoby
§ 32 - Výjimky
HLAVA IV - KONTROLA, POKUTY A NÁHRADA
§ 33 - Kontrola
§ 34 - Pokuty
§ 35 - Náhrada za omezení vlastnického práva, poskytnutí věcných prostředků a vykonání pracovní povinnosti a pracovní výpomoci
§ 36 - Náhrada škody
§ 37 - Poskytování státní podpory při haváriích nebo živelních pohromách
HLAVA V - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ
§ 38 - Vztah ke správnímu řádu
§ 39  
§ 40 - Zmocňovací ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o státní správě ve vodním hospodářství
§ 41  
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST
§ 42  
Zavřít
MENU