237/2000 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 073 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 9. srpna 2000 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 28. června 2000 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2001
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
237

ZÁKON

ze dne 28. června 2000,

kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,
ve znění pozdějších předpisů      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

      Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 40/1994 Sb., zákona č. 203/1994 Sb. a zákona č. 163/1998 Sb., se mění takto:

      1. V § 1 odst. 1 se slova "ústředních orgánů státní správy" nahrazují slovy "ministerstev a jiných správních úřadů" a slova "odlišné úpravy některých pracovněprávních vztahů příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky," se zrušují.

      2. V části první v nadpisu se slova "ústředních orgánů státní správy" nahrazují slovy "ministerstev a jiných státních orgánů".

      3. V části první oddíle prvním v nadpisu se slova "ústředních orgánů státní správy" nahrazují slovy "ministerstev a jiných státních orgánů" a za slovo "předpisů" se doplňují slova "a fyzických osob".

      4. V § 2 odst. 1 se slova "Ústřední orgány státní správy" nahrazují slovy "Ministerstva a jiné státní orgány".

      5. V § 2 odstavec 2 zní:

      "(2) Právnické osoby a podnikající fyzické osoby plní povinnosti na úseku požární ochrany ve všech prostorách, které užívají k provozování činnosti. Za plnění povinností na úseku požární ochrany u právnických osob odpovídá statutární orgán a u podnikajících fyzických osob tyto osoby nebo jejich odpovědný zástupce. Provozuje-li činnost v prostorách více právnických osob nebo podnikajících fyzických osob, plní povinnosti na úseku požární ochrany na místech, která užívají společně, vlastník těchto prostor, není-li smlouvou mezi nimi sjednáno jinak. Součástí smlouvy musí být i určení osoby odpovědné za plnění povinností na úseku požární ochrany.".
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
Zavřít
MENU