233/2000 Sb.Vyhláška Ministerstva vnitra o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb. a zákona č. 204/2000 Sb.

Částka: 071 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 31. července 2000 Autor předpisu: Ministerstvo vnitra
Přijato: 24. července 2000 Nabývá účinnosti: 1. srpna 2000
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

233

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnitra

ze dne 24. července 2000

o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb.,
o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů,
ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb.
a zákona č. 204/2000 Sb.      Ministerstvo vnitra stanoví v dohodě s Ministerstvem zahraničních věcí podle § 92 odst. 1 písm. a) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 204/2000 Sb., (dále jen "zákon"), v dohodě s Českým statistickým úřadem podle § 92 odst. 1 písm. b) zákona a v dohodě s Ministerstvem práce a sociálních věcí a Ministerstvem financí podle § 92 odst. 1 písm. c) zákona:


ČÁST PRVNÍ

POSTUP OBECNÍCH ÚŘADŮ,
OKRESNÍCH ÚŘADŮ A ZASTUPITELSKÝCH
ÚŘADŮ PŘI SESTAVOVÁNÍ A VEDENÍ
ZVLÁŠTNÍCH SEZNAMŮ VOLIČŮ
A POŘIZOVÁNÍ VÝPISŮ Z NICH

§ 1

      (1) Zvláštní seznam voličů (dále jen "zvláštní seznam")1) vede obecní úřad, městský úřad, úřad města, úřad městské části nebo úřad městského obvodu územně členěného statutárního města a místní nebo obvodní úřad v hlavním městě Praze (dále jen "obecní úřad") a zastupitelský a konzulární úřad České republiky s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem (dále jen "zastupitelský úřad") v knize nebo systémem kartotéky anebo prostřednictvím výpočetní techniky v členění podle volebních okrsků nebo zvláštních volebních okrsků. Vzor zvláštního seznamu je uveden v příloze č. 1.
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - POSTUP OBECNÍCH ÚŘADŮ,OKRESNÍCH ÚŘADŮ A ZASTUPITELSKÝCHÚŘADŮ PŘI SESTAVOVÁNÍ A VEDENÍZVLÁŠTNÍCH SEZNAMŮ VOLIČŮA POŘIZOVÁNÍ VÝPISŮ Z NICH
§ 1  
ČÁST DRUHÁ - FORMA SPOLUPRÁCE ORGÁNŮ STÁTNÍSPRÁVY PŘI KONTROLE SPRÁVNOSTIÚDAJŮ UVÁDĚNÝCH POLITICKÝMISTRANAMI, POLITICKÝMI HNUTÍMIA KOALICEMI NEBO NEZÁVISLÝMIKANDIDÁTY PŘI PODÁVÁNÍKANDIDÁTNÍCH LISTIN A PŘIHLÁŠEKK REGISTRACI
§ 2  
ČÁST TŘETÍ - FORMA SPOLUPRÁCE ORGÁNŮ STÁTNÍSPRÁVY PŘI PŘEDÁVÁNÍ PODKLADŮZ KANDIDÁTNÍCH LISTIN A PŘIHLÁŠEKK REGISTRACI PRO VYTVOŘENÍ REGISTRŮA ČÍSELNÍKŮ KANDIDÁTŮA KANDIDUJÍCÍCH POLITICKÝCH STRAN,POLITICKÝCH HNUTÍ A KOALICČESKÝM STATISTICKÝM ÚŘADEMA LOSOVÁNÍ ČÍSEL PRO OZNAČENÍHLASOVACÍCH LÍSTKŮ
§ 3  
§ 4  
§ 5  
ČÁST ČTVRTÁ - VZOR KANDIDÁTNÍ LISTINY, PŘIHLÁŠKY K REGISTRACI, HLASOVACÍHO LÍSTKU, ZVLÁŠTNÍHO SEZNAMU VOLIČŮ, OSVĚDČENÍ O ZVOLENÍ, VZORY TISKOPISŮ PRO ZJIŠŤOVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY A VZORY DALŠÍCH DOKUMENTŮ A ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ TISKU HLASOVACÍCH LÍSTKŮ
§ 6  
§ 7  
ČÁST PÁTÁ - POSTUP OBECNÍCH ÚŘADŮ, OKRESNÍCH ÚŘADŮ V SÍDLE KRAJE, OKRESNÍCH ÚŘADŮ V SÍDLE VOLEBNÍHO OBVODU A ZASTUPITELSKÝCH ÚŘADŮ PŘI ÚSCHOVĚ A ARCHIVACI HLASOVACÍCH LÍSTKŮ A OSTATNÍ VOLEBNÍ DOKUMENTACE
§ 8  
ČÁST ŠESTÁ - ZPŮSOB A POSTUP OVĚŘOVÁNÍ ZPŮSOBILOSTI PRO VÝKON FUNKCE ZAMĚSTNANCE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ZAŘAZENÉHO DO MAGISTRÁTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY POVĚŘENÉHO ČINNOSTÍ NA ÚSEKU VOLEB
§ 9 - Ověřování způsobilosti
§ 10  
§ 11 - Zkouška
ČÁST SEDMÁ - VÝŠE ZVLÁŠTNÍ ODMĚNY ZA VÝKON FUNKCE ČLENA OKRSKOVÉ VOLEBNÍ KOMISE A ČLENA ZVLÁŠTNÍ OKRSKOVÉ VOLEBNÍ KOMISE, ZPŮSOB JEJÍ ÚHRADY A VÝPLATY
§ 12  
ČÁST OSMÁ - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 13  
§ 14  
§ 15  
§ 16 - Účinnost
Příloha č. 1 - Zvláštní seznam voličů
Příloha č. 2 - Voličský průkaz pro volby do Parlamentu České republiky
Zavřít
MENU