227/2000 Sb.Zákon o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu)

Částka: 068 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 26. července 2000 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 29. června 2000 Nabývá účinnosti: 1. října 2000
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 297/2016 Sb. Pozbývá platnosti: 19. září 2016
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
227

ZÁKON

ze dne 29. června 2000

o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
(zákon o elektronickém podpisu)


      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

ELEKTRONICKÝ PODPIS

§ 1

Účel zákona

      Tento zákon upravuje používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem.


§ 2

Vymezení některých pojmů

      Pro účely tohoto zákona se rozumí

a)
elektronickým podpisem údaje v elektronické podobě, které jsou připojené k datové zprávě nebo jsou s ní logicky spojené a které umožňují ověření totožnosti podepsané osoby ve vztahu k datové zprávě,

b)
zaručeným elektronickým podpisem elektronický podpis, který splňuje následující požadavky:

1.
je jednoznačně spojen s podepisující osobou,

2.
umožňuje identifikaci podepisující osoby ve vztahu k datové zprávě,

3.
byl vytvořen a připojen k datové zprávě pomocí prostředků, které podepisující osoba může udržet pod svou výhradní kontrolou,

4.
je k datové zprávě, ke které se vztahuje, připojen takovým způsobem, že je možno zjistit jakoukoliv následnou změnu dat,

c)
datovou zprávou elektronická data, která lze přenášet prostředky pro elektronickou komunikaci a uchovávat na záznamových médiích, používaných při zpracování a přenosu dat elektronickou formou,

d)
podepisující osobou fyzická osoba, která má prostředek pro vytváření podpisu a jedná jménem svým nebo v zastoupení jiné fyzické či právnické osoby,
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ELEKTRONICKÝ PODPIS
§ 1 - Účel zákona
§ 2 - Vymezení některých pojmů
§ 3 - Soulad s požadavky na podpis
§ 4 - Soulad s originálem
§ 5 - Povinnosti podepisující osoby
§ 6 - Povinnosti poskytovatele certifikačních služeb vydávajícího kvalifikované certifikáty
§ 7 - Odpovědnost za škodu
§ 8 - Ochrana osobních údajů
§ 9 - Akreditace a dozor
§ 10 - Podmínky udělení akreditace pro poskytování certifikačních služeb
§ 11  
§ 12 - Náležitosti kvalifikovaného certifikátu
§ 13 - Povinnosti akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb při ukončení činnosti
§ 14 - Opatření k nápravě
§ 15 - Zrušení kvalifikovaného certifikátu
§ 16 - Uznávání zahraničních certifikátů
§ 17 - Prostředky pro bezpečné vytváření a ověřování zaručených elektronických podpisů
§ 18 - Pokuty
§ 19  
§ 20 - Zmocňovací ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna občanského zákoníku
§ 21  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona č. 337/1992 Sb.,o správě daní a poplatků
§ 22  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna správního řádu
§ 23  
ČÁST PÁTÁ - Změna občanského soudního řádu
§ 24  
ČÁST ŠESTÁ - Změna trestního řádu
§ 25  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o ochraně osobních údajů
§ 26  
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o správních poplatcích
§ 27  
ČÁST DEVÁTÁ - ÚČINNOST
§ 28  
Zavřít
MENU