219/2000 Sb.Zákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích

Částka: 065 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 21. července 2000 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 27. června 2000 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2001
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

219

ZÁKON

ze dne 27. června 2000

o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích


      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

OBECNÁ USTANOVENÍ

§ 1

      Tento zákon upravuje způsoby a podmínky hospodaření s majetkem České republiky (dále jen "stát"), vystupování státu v právních vztazích, jakož i postavení, zřizování a zánik organizačních složek státu.


§ 2

      (1) Hospodaření s majetkem státu se řídí tímto zákonem a působnost tohoto zákona nelze omezit nebo vyloučit dohodou stran,1) pokud zvláštní právní předpis,2) vyhlášená mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nebo všeobecně uznávaná pravidla mezinárodního práva nestanoví jinak.

      (2) Ustanovení odstavce 1 a dále ustanovení § 14 odst. 1, 2, 3 a 4, § 17, 25, § 26 odst. 2 a § 55 odst. 1 věta druhá a třetí platí obdobně i pro správu majetku státu,3) kterou v rámci stanoveného předmětu činnosti vykonává Pozemkový fond České republiky.4)

      (3) Tento zákon se nevztahuje na právní úkony a postupy příslušných orgánů v rámci trestního, občanskoprávního nebo správního řízení, řízení před mezinárodními soudními a rozhodčími orgány a při navrhování nebo schvalování právních předpisů.


Organizační složky státu

§ 3

      (1) Organizačními složkami státu (dále jen "organizační složka") jsou ministerstva a jiné správní úřady5) státu, Ústavní soud, soudy, státní zastupitelství, Nejvyšší kontrolní úřad, Kancelář prezidenta republiky, Úřad vlády České republiky, Kancelář Veřejného ochránce práv, Akademie věd České republiky, Grantová agentura České republiky a jiná zařízení, o kterých to stanoví zvláštní právní předpis anebo tento zákon (§ 51); obdobné postavení jako organizační složka státu má Kancelář Poslanecké sněmovny a Kancelář Senátu.
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1  
§ 2  
§ 3 - Organizační složky státu
§ 4  
§ 5  
§ 6 - Vystupování státu v právních vztazích
§ 7  
ČÁST DRUHÁ - HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM STÁTU
§ 8 - Majetek státu
§ 9 - Příslušnost
§ 10  
§ 11  
§ 12 - Nabývání majetk
§ 13  
§ 14 - Základní povinnosti při hospodaření s majetkem
§ 15  
§ 16  
ČÁST TŘETÍ - NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM
§ 17  
§ 18  
§ 19 - Nakládání s majetkem mezi organizačními složkami
§ 20  
§ 21 - Převody vlastnictví
§ 22  
§ 23  
§ 24  
§ 25 - Jiné způsoby nakládání
§ 26  
§ 27  
§ 28 - Účast státu v jiných právnických osobách a sdruženích
§ 29  
§ 30  
§ 31 - Nakládání s pohledávkami, jinými právy, cennými papíry a ostatními majetkovými hodnotami
§ 32  
§ 33  
§ 34  
§ 35  
§ 36  
§ 37  
ČÁST ČTVRTÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
§ 38 - Závazky
§ 39  
§ 40  
§ 41  
§ 42  
§ 43  
§ 44 - Postup při povolování výjimek, schvalování a poskytování předchozích souhlasů
§ 45  
§ 46 - Odpovědnost za škodu a za dodržování povinností při hospodaření s majetkem
§ 47  
§ 48 - Kontrola
§ 49  
§ 50  
ČÁST PÁTÁ - USTANOVENÍ PŘECHODNÁ, ZRUŠOVACÍ A ZÁVĚREČNÁ
§ 51 - Přeměna státních organizací na organizační složky
§ 52  
§ 53  
§ 54 - Postavení ostatních státních organizací
§ 55  
§ 56  
§ 57  
§ 58  
§ 59 - Úprava některých užívacích vztahů k majetku
§ 60  
§ 61  
§ 62  
§ 63 - Převzetí agendy prozatímní správy
§ 64  
§ 65 - Zmocňovací ustanovení
§ 66 - Zrušovací ustanovení
§ 67 - Účinnost
Zavřít
MENU