213/2000 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 124/1992 Sb., o Vojenské policii, ve znění zákona č. 39/1995 Sb.

Částka: 064 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 21. července 2000 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 23. června 2000 Nabývá účinnosti: 21. července 2000
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 300/2013 Sb. Pozbývá platnosti: 1. října 2013
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

213

ZÁKON

ze dne 23. června 2000,

kterým se mění zákon č. 124/1992 Sb., o Vojenské policii, ve znění zákona č. 39/1995 Sb.


      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

      Zákon č. 124/1992 Sb., o Vojenské policii, ve znění zákona č. 39/1995 Sb., se mění takto:

      1. V § 1 se věta první nahrazuje touto větou: "Vojenská policie v rozsahu vymezeném tímto zákonem plní úkoly policejní ochrany ozbrojených sil, vojenských objektů, vojenského materiálu a ostatního majetku státu, s nímž hospodaří Ministerstvo obrany.".

      2. V § 2 písm. b) se slova "majetku Armády České republiky a majetku státu spravovaného nebo užívaného Ministerstvem obrany" nahrazují slovy "vojenským objektům, vojenskému materiálu nebo ostatnímu majetku státu, s nímž hospodaří Ministerstvo obrany".
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Zavřít
MENU