211/2000 Sb.Zákon o Státním fondu podpory investic

Částka: 064 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 21. července 2000 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 21. června 2000 Nabývá účinnosti: 21. července 2000
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

211

ZÁKON

ze dne 21. června 2000

o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky
ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku
České republiky, ve znění pozdějších předpisů      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ

§ 1

Základní ustanovení

      (1) Zřizuje se Státní fond rozvoje bydlení se sídlem v Olomouci (dále jen "Fond"). Účelem Fondu je podporovat rozvoj bydlení v České republice.

      (2) Fond je právnickou osobou.

      (3) Majetek, s nímž Fond hospodaří, je ve vlastnictví státu.


§ 2

Příjmy Fondu

      (1) Příjmy Fondu tvoří

a)
dotace ze státního rozpočtu,

b)
příjem z vydaných dluhopisů,

c)
výnosy z dluhopisů a hypotečních zástavních listů nakoupených v souladu s tímto zákonem,

d)
splátky z poskytnutých úvěrů včetně příslušenství,

e)
úroky z vkladů, penále, pojistná plnění a jiné platby od fyzických a právnických osob,

f)
výnosy z veřejných sbírek organizovaných Fondem, dary a dědictví ve prospěch Fondu,

g)
prostředky z předvstupních a strukturálních fondů Evropských společenství,

h)
další příjmy, pokud tak stanoví zvláštní zákon.

      (2) Dluhopisy vydané k zajištění příjmů Fondu jsou státními dluhopisy podle zvláštního právního předpisu.1)


§ 3

Použití prostředků Fondu

      (1) Finanční prostředky soustředěné ve Fondu lze použít

a)
ke krytí části nákladů spojených s opravami, modernizací nebo výstavbou bytů formou úvěru,
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ
§ 1 - Základní ustanovení
§ 2 - Příjmy Fondu
§ 3 - Použití prostředků Fondu
§ 4  
§ 5 - Rozpočet a účetnictví Fondu
§ 6 - Orgány Fondu
§ 7 - Střet zájmů
§ 8  
§ 9  
§ 10  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů
§ 11  
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST
§ 12  
Zavřít
MENU