209/2000 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 59/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku

Částka: 064 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 21. července 2000 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 21. června 2000 Nabývá účinnosti: 1. září 2000 s výjimkou
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 89/2012 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2014
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

209

ZÁKON

ze dne 21. června 2000,

kterým se mění zákon č. 59/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku


      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

      Zákon č. 59/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku, se mění takto:

      1. § 2 včetně nadpisu zní:


"§ 2

Výrobce

      Výrobcem pro účely tohoto zákona se rozumí

a)
výrobce konečného výrobku, suroviny nebo součásti výrobku, jakož i osoba, která uvede na výrobku své jméno, ochrannou známku nebo jiný rozlišovací znak,

b)
každá osoba, která v rámci své obchodní činnosti doveze výrobek za účelem prodeje, nájmu nebo jiného způsobu užití; tím není dotčena odpovědnost výrobce podle písmene a),
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Zrušovací ustanovení
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU