208/2000 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby

Částka: 064 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 21. července 2000 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 21. června 2000 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2001
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
208

ZÁKON

ze dne 21. června 2000,

kterým se mění zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby


      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

      Zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, se mění takto:

      1. V § 1 se za slova "občanských pracovníků" vkládají slova "(dále jen "zaměstnanci")" a za slova "(dále jen "Vězeňská služba")" vkládají slova "a dalších osob".

      2. V § 2 se na konci věty druhé tečka zrušuje a doplňují se slova "a bezpečnosti.".

      3. Poznámka pod čarou č. 1) zní:

_____________________________
"1)
§ 67, 350c a 381 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění pozdějších předpisů.".

      4. V § 3 odst. 2 se doplňuje věta druhá, která zní: "Použití těchto omezení a donucovacích prostředků oznámí Vězeňská služba bez zbytečného odkladu pověřenému státnímu zástupci krajského státního zastupitelství, jenž provádí dozor nad dodržováním právních předpisů při výkonu vazby.".

      5. V § 3 se doplňuje odstavec 3, který zní:

      "(3) Při zajišťování výkonu práv obviněných Vězeňská služba spolupracuje s ostatními státními orgány, orgány územní samosprávy a s dalšími subjekty způsobem uvedeným ve zvláštních právních předpisech.".

      6. V § 7 odst. 1 písm. c) se slova "a zároveň je, byť jen u jednoho z nich důvodem vazby obava, že bude mařit objasňování skutečností závažných pro trestní stíhání3)" zrušují.

      7. Poznámka pod čarou č. 3) zní:

______________________________
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Zavřít
MENU