175/2000 Sb.Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu

Částka: 054 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 30. června 2000 Autor předpisu: Ministerstvo dopravy a spojů
Přijato: 15. června 2000 Nabývá účinnosti: 1. července 2000
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
175

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy a spojů

ze dne 15. června 2000

o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu      Ministerstvo dopravy a spojů stanoví podle § 37 odst. 7 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 23/2000 Sb., (dále jen "zákon o dráhách"), podle § 18b odst. 2 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 304/1997 Sb., (dále jen "zákon o silniční dopravě") a podle § 761, 763, 766, 768, 769, 770, 772, 773 a 879a občanského zákoníku:ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1

Předmět úpravy

        Vyhláška stanoví podmínky pro přepravu osob, zavazadel, věcí a živých zvířat ve veřejné drážní osobní dopravě a ve veřejné silniční osobní dopravě, včetně podmínek pro plnění jedné přepravní smlouvy více dopravci (dále jen "přepravní řád").§ 2

Výklad některých pojmů

        Pro účely tohoto přepravního řádu se rozumí

a)   veřejnou drážní osobní dopravou činnost dopravce spočívající v pravidelné přepravě osob, zavazadel, věcí a živých zvířat vozidly na dráze celostátní, regionální, dráze tramvajové, trolejbusové, lanové, jakož i v metru a na jiné dráze speciální, která slouží k zabezpečení dopravní obslužnosti obce,

b)   veřejnou silniční osobní dopravou činnost dopravce spočívající v pravidelné přepravě osob, zavazadel, věcí a živých zvířat vozidly ve veřejné linkové dopravě včetně městské autobusové dopravy,

c)   městskou hromadnou dopravou činnost dopravce spočívající v pravidelné přepravě osob, ručních zavazadel, spoluzavazadel a živých zvířat vozidly veřejné drážní osobní dopravy a veřejné silniční osobní dopravy, je-li doprava uskutečňována pro poskytování obecných přepravních potřeb na území města, případně jeho příměstských oblastí,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Výklad některých pojmů
ČÁST DRUHÁ - PŘEPRAVA OSOB VE VEŘEJNÉ DRÁŽNÍ A SILNIČNÍ OSOBNÍ DOPRAVĚ
HLAVA I - PŘEPRAVNÍ SMLOUVA, JÍZDNÍ DOKLADY A REZERVAČNÍ SLUŽBY
§ 3 - Vznik a splnění přepravní smlouvy o přepravě osob
§ 4 - Jízdní doklad
§ 5 - Náležitosti jízdního dokladu
§ 6 - Posuzování platnosti jízdních dokladů
§ 7 - Placení jízdného, příplatků a místenek
§ 8 - Právo na obsazení míst k sezení ve vozidle
§ 9 - Poskytování rezervačních služeb pro přepravu ve vozidlech
HLAVA II - PODMÍNKY PŘEPRAVY NĚKTERÝCH OSOB A VĚCÍ
§ 10 - Přeprava dětí
§ 11 - Přeprava dětských kočárků a jízdních kol
§ 12 - Přeprava osob s omezenou schopností pohybu a orientace
§ 13 - Přeprava osob na vozíku pro invalidy
HLAVA III - VZTAHY MEZI DOPRAVCEM A CESTUJÍCÍM
§ 14  
§ 15  
§ 16  
§ 17  
ČÁST TŘETÍ - PŘEPRAVA ZAVAZADEL A ZÁSILEK VE VEŘEJNÉ DRÁŽNÍ A SILNIČNÍ OSOBNÍ DOPRAVĚ
HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 18 - Způsob přepravy zavazadel
§ 19 - Zavazadlo a jeho obsah
HLAVA II - PODMÍNKY PŘEPRAVY ZAVAZADEL
§ 20 - Ruční zavazadlo
§ 21 - Spoluzavazadlo
§ 22 - Cestovní zavazadlo
§ 23 - Živá zvířata
HLAVA III - PŘEPRAVA CESTOVNÍCH ZAVAZADEL
§ 24 - Přepravní smlouva a přepravní doklad
§ 25 - Podej cestovního zavazadla
§ 26  
§ 27  
§ 28  
§ 29  
§ 30 - Placení přepravného
§ 31 - Změna přepravní smlouvy
§ 32 - Dodací lhůta
§ 33 - Výdej cestovního zavazadla
§ 34 - Nevyzvednuté cestovní zavazadlo
§ 35 - Ztráta přepravovaného cestovního zavazadla
HLAVA IV - PŘEPRAVA ZÁSILEK
§ 36 - Podmínky přepravy
ČÁST ČTVRTÁ - PRÁVA Z PŘEPRAVNÍ SMLOUVY
HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 37  
§ 38  
§ 39  
HLAVA II - PRÁVA Z PŘEPRAVNÍ SMLOUVY O PŘEPRAVĚ OSOB
§ 40  
§ 41  
§ 42  
HLAVA III - PRÁVA Z PŘEPRAVNÍ SMLOUVY O PŘEPRAVĚ CESTOVNÍCH ZAVAZADEL
§ 43 - Vyloučení odpovědnosti dopravce za škodu na cestovním zavazadle a za jeho opožděný výdej
§ 44 - Náhrada škody
§ 45  
ČÁST PÁTÁ - PODMÍNKY PLNĚNÍ PŘEPRAVNÍ SMLOUVY VÍCE DOPRAVCI
§ 46  
§ 47  
§ 48  
ČÁST ŠESTÁ - SPOLEČNÁ A ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ
§ 49 - Společná ustanovení
§ 50 - Zrušovací ustanovení
§ 51 - Účinnost
Zavřít
MENU