174/2000 Sb.Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění vyhlášky č. 242/1996 Sb.

Částka: 054 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 30. června 2000 Autor předpisu: Ministerstvo dopravy a spojů
Přijato: 15. června 2000 Nabývá účinnosti: 30. června 2000 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
174
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy a spojů
ze dne 15. června 2000,
kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění vyhlášky č. 242/1996 Sb.        Ministerstvo dopravy a spojů stanoví podle § 66 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 23/2000 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 22 odst. 5, § 35 odst. 3, § 42 odst. 3, § 43 odst. 1, § 43 odst. 4, § 43 odst. 5 a § 44 odst. 1:Čl. I

        Vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění vyhlášky č. 242/1996 Sb., se mění takto:


      1. V § 1 písm. e) se na konci doplňují slova "jakož i lehký dopravní prostředek, který není konstrukčně uzpůsoben pro spojování s drážními vozidly a při svém pohybu je závislý na lidské síle,".


      2. V § 1 písm. g) a i), v § 60 odst. 4, v § 61 odst. 3, v příloze č. 3 části II bodu 5 se slova "řídící vůz" nahrazují slovy "řídicí vůz".


      3. V § 1 písm. h) část věty za středníkem zní: "je-li speciální vozidlo s vlastním pohonem o jmenovité hmotnosti vyšší než 20 t nebo s vlastním pohonem, umožňujícím vozidlu rychlost vyšší než 10 km/h bez ohledu na hmotnost vozidla, jedná se o speciální hnací vozidlo,".


      4. V § 1 písm. m) se za slovo "vozidlem" vkládají slova "ohrožujícím jeho jízdu".


      5. V § 2 se zrušuje odstavec 4 včetně poznámky pod čarou č. 2).


Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 4.


      6. V § 5 odst. 3 se na konci první věty tečka nahrazuje středníkem a připojují se slova: "na tratích s automatickým blokem musí být předvěstěny nejvýše na dvojnásobek zábrzdné vzdálenosti 1 000 m.".

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Zavřít
MENU