158/2000 Sb.Zákon o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů z mořského dna a o bezpečnosti činností v odvětví ropy a zemního plynu v moři

Částka: 049 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 21. června 2000 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 18. května 2000 Nabývá účinnosti: 6. července 2000
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

158

ZÁKON

ze dne 18. května 2000

o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů z mořského dna
za hranicemi pravomocí států a o změně některých zákonů      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

VYHLEDÁVÁNÍ, PRŮZKUM A TĚŽBA
NEROSTNÝCH ZDROJŮ Z MOŘSKÉHO DNA
ZA HRANICEMI PRAVOMOCÍ STÁTŮ


HLAVA I

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1

Předmět a účel zákona

      (1) Zákon upravuje práva a povinnosti fyzických osob s bydlištěm na území České republiky a právnických osob se sídlem na území České republiky při vyhledávání, průzkumu nebo těžbě nerostných zdrojů ze dna moří a oceánů a jeho podzemí za hranicemi pravomocí států a výkon státní správy s tím související.

      (2) Účelem zákona je provedení zásad a pravidel mezinárodního práva, podle nichž jsou dno, jeho podzemí a nerostné zdroje, uvedené v odstavci 1, považovány za společné dědictví lidstva.


§ 2

Vymezení základních pojmů

      Pro účely tohoto zákona se rozumí

a)
Oblastí dno moří a oceánů a jeho podzemí za hranicemi pravomocí států, stanovenými v souladu s mezinárodním právem,

b)
nerostnými zdroji všechny tuhé, kapalné a plynné zdroje nerostů nacházející se v Oblasti, včetně polymetalických konkrecí, polymetalických sulfidů a kobaltonosných kůrek,

c)
vyhledáváním zjišťování nerostných zdrojů v Oblasti včetně odhadů jejich hodnoty bez práv na průzkum nebo těžbu,

d)
činností v Oblasti průzkum nebo těžba nerostných zdrojů v Oblasti s právy k této činnosti včetně plánování, provádění a vyhodnocování průzkumné a těžební činnosti,
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - VYHLEDÁVÁNÍ, PRŮZKUM A TĚŽBA NEROSTNÝCH ZDROJŮ Z MOŘSKÉHO DNA ZA HRANICEMI PRAVOMOCÍ STÁTŮ
HLAVA I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět a účel zákona
§ 2 - Vymezení základních pojmů
HLAVA II - PODMÍNKY PRO VYHLEDÁVÁNÍ A ČINNOST V OBLASTI
§ 3  
§ 4 - Podmínky pro vydání rozhodnutí o osvědčení odborné způsobilosti
§ 5 - Bezúhonnost
§ 6 - Odborná způsobilost
§ 7 - Osvědčení
§ 8 - Vyhledávání
§ 9 - Činnost v Oblasti
§ 10 - Předchozí souhlas
HLAVA III - PRÁVA A POVINNOSTI OPRÁVNĚNÝCH OSOB
§ 11  
§ 12  
§ 13 - Řešení sporů
§ 14 - Souběh řízení
HLAVA IV - VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY
§ 15  
§ 16 - Kontrolní činnost
§ 17 - Zrušení a zánik předchozího souhlasu
§ 18 - Pokuty
§ 19  
HLAVA V - SPOLEČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
§ 20  
§ 21  
§ 22  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o správních poplatcích
§ 23  
ČÁST TŘETÍ - Změna živnostenského zákona
§ 24  
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST
§ 25  
Zavřít
MENU