155/2000 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Částka: 049 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 21. června 2000 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 18. května 2000 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2001 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

155

ZÁKON

ze dne 18. května 2000,

kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb.,
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákoníku práce

Čl. I

      Zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 88/1968 Sb., zákona č. 153/1969 Sb., zákona č. 100/1970 Sb., zákona č. 20/1975 Sb., zákona č. 72/1982 Sb., zákona č. 111/1984 Sb., zákona č. 22/1985 Sb., zákona č. 52/1987 Sb., zákona č. 98/1987 Sb., zákona č. 188/1988 Sb., zákona č. 3/1991 Sb., zákona č. 297/1991 Sb., zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 37/1993 Sb., zákona č. 74/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 287/1995 Sb., zákona č. 138/1996 Sb., zákona č. 167/1999 Sb., zákona č. 225/1999 Sb. a zákona č. 29/2000 Sb., se mění takto:

      1. V § 1 se doplňují odstavce 3 a 4, které znějí:

      "(3) Zaměstnavatelé jsou povinni zajišťovat rovné zacházení se všemi zaměstnanci, pokud jde o jejich pracovní podmínky včetně odměňování za práci a jiných peněžitých plnění a plnění peněžité hodnoty, odbornou přípravu a příležitost dosáhnout funkčního nebo jiného postupu v zaměstnání.

      (4) V pracovněprávních vztazích je zakázána jakákoliv diskriminace zaměstnanců z důvodu rasy, barvy pleti, pohlaví, sexuální orientace, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, členství nebo činnosti v politických stranách nebo politických hnutích, odborových organizacích a jiných sdruženích, národnosti, etnického nebo sociálního původu, majetku, rodu, zdravotního stavu, věku, manželského a rodinného stavu nebo povinností k rodině. Je zakázáno i takové jednání zaměstnavatele, které diskriminuje nikoliv přímo, ale až ve svých důsledcích. Za diskriminaci se nepovažují případy, které stanoví tento zákoník nebo zvláštní právní předpis nebo kdy je pro to věcný důvod spočívající v povaze práce, kterou zaměstnanec vykonává a který je pro výkon této práce nezbytný.".
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákoníku práce
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o zaměstnanosti
Čl. III  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti
Čl. IV  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o státní sociální podpoře
Čl. V  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o služebním poměru příslušníků Policie České republiky
Čl. VI  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o Bezpečnostní informační službě
Čl. VII  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o vojácích z povolání
Čl. VIII  
ČÁST OSMÁ - Změna občanského soudního řádu
Čl. IX  
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o soudních poplatcích
Čl. X  
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců
Čl. XI  
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Čl. XII  
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění
Čl. XIII  
ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců
Čl. XIV  
ČÁST ČTRNÁCTÁ - ZMOCNĚNÍ K VYDÁNÍ ÚPLNÉHO ZNĚNÍ ZÁKONÍKU PRÁCE
Čl. XV  
ČÁST PATNÁCTÁ - ÚČINNOST
Čl. XVI  
Zavřít
MENU