152/2000 Sb.Vyhláška Ministerstva vnitra o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů

Částka: 048 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 16. června 2000 Autor předpisu: Ministerstvo vnitra
Přijato: 9. června 2000 Nabývá účinnosti: 16. června 2000
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

152

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnitra

ze dne 9. června 2000

o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev
krajů a o změně některých zákonů      Ministerstvo vnitra podle § 59 písm. a) a b) zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, (dále jen "zákon") a dále v dohodě s Českým statistickým úřadem podle § 59 písm. c) zákona a v dohodě s Ministerstvem práce a sociálních věcí a Ministerstvem financí podle § 59 písm. d) zákona stanoví:


ČÁST PRVNÍ

JEDNACÍ ŘÁD STÁTNÍ VOLEBNÍ KOMISE

§ 1

Příprava jednání komise

      (1) Jednání Státní volební komise1) (dále jen "komise") svolává předseda komise (dále jen "předseda") a v době jeho nepřítomnosti nebo z jiných závažných důvodů jím pověřený člen komise. Jednání komise se konají podle potřeby.

      (2) Předseda nebo jím pověřený člen komise zašle členům komise pozvánku, návrh programu jednání a podkladové materiály tak, aby je obdrželi nejpozději tři dny přede dnem jednání komise. Z důvodu naléhavosti mohou být v den jednání komise na program jejího jednání zařazovány další body programu.

      (3) Ve výjimečných případech svolává jednání komise předseda nebo jím pověřený člen komise bez předchozího doručování písemné pozvánky a podkladových materiálů.


§ 2

Zásady rozhodování, jednání a řízení komise

      (1) Jednání komise je neveřejné.

      (2) Jednání komise řídí předseda a v době jeho nepřítomnosti jím pověřený člen komise (dále jen "předsedající").
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - JEDNACÍ ŘÁD STÁTNÍ VOLEBNÍ KOMISE
§ 1 - Příprava jednání komise
§ 2 - Zásady rozhodování, jednání a řízení komise
§ 3 - Zápis z jednání komise a podepisování ostatních písemností komise
§ 4 - Archivace volební dokumentace komise
ČÁST DRUHÁ - ZPŮSOB A POSTUP OVĚŘOVÁNÍ ZPŮSOBILOSTI PRO VÝKON FUNKCE
§ 5 - Ověřování způsobilosti
§ 6  
§ 7  
§ 8 - Zkušební komise
§ 9 - Zkouška
ČÁST TŘETÍ - POSTUP OBECNÍCH ÚŘADŮ A OKRESNÍCH ÚŘADŮ V SÍDLE KRAJE PŘI ÚSCHOVĚ A ARCHIVACI HLASOVACÍCH LÍSTKŮ A OSTATNÍ VOLEBNÍ DOKUMENTACE
§ 10  
ČÁST ČTVRTÁ - VZOR KANDIDÁTNÍ LISTINY, VZOR HLASOVACÍHO LÍSTKU, OSVĚDČENÍ O ZVOLENÍ, VZORY TISKOPISŮ PRO ZJIŠŤOVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA KRAJE, VZORY DALŠÍCH DOKUMENTŮ A ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ TISKU HLASOVACÍCH LÍSTKŮ
§ 11  
§ 12  
ČÁST PÁTÁ - FORMA SPOLUPRÁCE ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY PŘI KONTROLE SPRÁVNOSTI ÚDAJŮ UVÁDĚNÝCH POLITICKÝMI STRANAMI, POLITICKÝMI HNUTÍMI A KOALICEMI PŘI PODÁVÁNÍ KANDIDÁTNÍCH LISTIN A PŘI PŘEDÁVÁNÍ PODKLADŮ Z KANDIDÁTNÍCH LISTIN PRO VYTVOŘENÍ REGISTRŮ A ČÍSELNÍKŮ KANDIDÁTŮ A KANDIDUJÍCÍCH POLITICKÝCH STRAN, POLITICKÝCH HNUTÍ A KOALIC ČESKÝM STATISTICKÝM ÚŘADEM A LOSOVÁNÍ STÁTNÍ VOLEBNÍ KOMISE
§ 13  
§ 14  
§ 15  
§ 16  
ČÁST ŠESTÁ - ZVLÁŠTNÍ ODMĚNA ZA VÝKON FUNKCE ČLENA OKRSKOVÉ VOLEBNÍ KOMISE, ZPŮSOB JEJÍ ÚHRADY A VÝPLATY
§ 17  
ČÁST SEDMÁ - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 18  
§ 19  
§ 20 - Účinnost
Příloha č. 1 - Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje
Příloha č. 2 - Průkaz člena Státní volební komise
Zavřít
MENU