149/2000 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Částka: 047 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 13. června 2000 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 16. května 2000 Nabývá účinnosti: 1. srpna 2000 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

149

ZÁKON

ze dne 16. května 2000,

kterým se mění zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů,
zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb.,
o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

ZMĚNA ZÁKONA O LÉČIVECH

Čl. I

      Zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, se mění takto:

      1. V § 1 se na konci písmene b) doplňují slova "a prodej vyhrazených léčiv".

      2. V § 2 odst. 3 písm. a) se za slovo "veterinární" vkládá slovo "léčivé" a na konci se doplňují slova "a medikovaná krmiva a medikované premixy".

      3. V § 2 odst. 3 se na konci písmene g) doplňují slova "i když nemají zcela vlastnosti léčivých přípravků, uvedené ve větě první, zejména látky v nich obsažené nejsou vždy látkami léčivými, které mají prokázaný léčivý účinek,".

      4. V § 2 odst. 5 větě první se za slova "lidská krev" vkládají slova "a její složky" a slovo "připravované" se nahrazuje slovem "vyrobené".

      5. V § 2 odst. 11 se na konci odstavce doplňuje tato věta: "Za hromadně vyráběné léčivé přípravky se nepovažují meziprodukty určené k dalšímu zpracování výrobcem.".

      6. V § 2 odst. 16 se za slovy "hospitalizaci léčené osoby nebo zvířete" nahrazuje slovo "anebo" čárkou a na konci odstavce se doplňují slova ", případně má za následek vrozenou anomálii u jejich potomků.".
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ZMĚNA ZÁKONA O LÉČIVECH
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o péči o zdraví lidu
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - Změna živnostenského zákona
Čl. III  
ČÁST ČTVRTÁ - PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
Čl. IV  
ČÁST PÁTÁ - ZMOCNĚNÍ K VYHLÁŠENÍ ÚPLNÉHO ZNĚNÍ ZÁKONA
Čl. V  
ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST
Čl. VI  
Zavřít
MENU