147/2000 Sb.Zákon o okresních úřadech

Částka: 046 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 12. června 2000 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 16. května 2000 Nabývá účinnosti: 12. listopadu 2000 s výjimkou
Platnost předpisu: Ne Pozbývá platnosti: 31. prosince 2002
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

147

ZÁKON

ze dne 16. května 2000

o okresních úřadech


      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

OKRESNÍ ÚŘADY

HLAVA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Díl 1

Postavení okresních úřadů

§ 1

      (1) Okresní úřady jsou správními úřady; vykonávají státní správu ve správních obvodech, které se nazývají okresy. Okresní úřady mohou vykonávat státní správu i ve správních obvodech jiných okresních úřadů, stanoví-li tak zvláštní zákon.

      (2) Příloha k tomuto zákonu stanoví, které okresní úřady působí v České republice, jejich sídla a správní obvody.


§ 2

      (1) Okresní úřad může být podle zvláštního zákona zřizovatelem a může zrušovat organizační složky a příspěvkové organizace okresního úřadu. Jiné právnické osoby nesmějí okresní úřady zakládat ani do nich vstupovat.

      (2) Při plnění svých úkolů okresní úřady spolupracují s ostatními územními správními úřady, orgány kraje1) a orgány obcí ve svých správních obvodech. Okresní úřady koordinují postup ostatních územních správních úřadů a orgánů obcí při plnění společných úkolů, které pro ně vyplývají z usnesení vlády.


§ 3

      Okresní úřad nesmí vstupovat do dobrovolných svazků obcí2) ani do jiných regionálních seskupení.


§ 4

      (1) Okresní úřad sestavuje rozpočet, hospodaří podle něj a vypracovává závěrečný účet podle zvláštního právního předpisu.

      (2) Příjmy a výdaje okresního úřadu jsou součástí samostatné kapitoly státního rozpočtu.
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - OKRESNÍ ÚŘADY
HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ
Díl 1 - Postavení okresních úřadů
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
Díl 2 - Nařízení okresního úřadu
§ 6  
§ 7  
HLAVA II - PŮSOBNOST OKRESNÍHO ÚŘADU
§ 8  
§ 9  
§ 10  
§ 11  
HLAVA III - PŘEDNOSTA OKRESNÍHO ÚŘADU
§ 12  
§ 13  
§ 14  
§ 15  
§ 16  
§ 17  
HLAVA IV - VNITŘNÍ ORGANIZACE OKRESNÍHO ÚŘADU
§ 18  
§ 19  
HLAVA V - ZVLÁŠTNÍ ODBORNÁ ZPŮSOBILOST
§ 20  
§ 21  
§ 22  
§ 23  
HLAVA VI - OPRÁVNĚNÍ A POSTUP OKRESNÍHO ÚŘADU PŘI PROVÁDĚNÍ KONTROLY VÝKONU PŘENESENÉ PŮSOBNOSTI ORGÁNY OBCÍ
§ 24  
§ 25  
§ 26  
§ 27  
§ 28  
§ 29  
§ 30  
§ 31  
HLAVA VII - KONTROLA ČINNOSTI OKRESNÍHO ÚŘADU
§ 32  
§ 33  
HLAVA VIII - VZTAH VLÁDY A ÚSTŘEDNÍCH SPRÁVNÍCH ÚŘADŮ K OKRESNÍM ÚŘADŮM A MAGISTRÁTŮM MĚST BRNO, OSTRAVA A PLZEŇ
§ 34  
§ 35  
ČÁST DRUHÁ - SPOLEČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
§ 36  
§ 37  
§ 38  
§ 39  
§ 40  
ČÁST TŘETÍ - ZÁVĚREČNÁ A ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ
§ 41  
§ 42  
§ 43  
§ 44  
Zavřít
MENU