133/2000 Sb.Zákon o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)

Částka: 039 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 17. května 2000 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 12. dubna 2000 Nabývá účinnosti: 1. července 2000 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

133

ZÁKON

ze dne 12. dubna 2000

o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)


      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

EVIDENCE OBYVATEL A RODNÝCH ČÍSEL

HLAVA I

EVIDENCE OBYVATEL

§ 1

      Evidence obyvatel obsahuje údaje o

a)
státních občanech České republiky1) (dále jen "občan"),

b)
cizincích s povolením k pobytu na území České republiky podle zvláštního právního předpisu,2)

c)
osobách, kterým byl udělen azyl na území České republiky.3)


§ 2

Výkon státní správy

      Státní správu podle tohoto zákona vykonávají

a)
Ministerstvo vnitra (dále jen "ministerstvo"),

b)
okresní úřady, v hlavním městě Praze a ve městech Brno, Ostrava a Plzeň magistráty těchto měst (dále jen "okresní úřad"),

c)
obecní úřady, v hlavním městě Praze a ve městech Brno, Ostrava a Plzeň obvodní a místní úřady městských částí, pokud tak stanoví statut, a na území vojenských újezdů újezdní úřady,4) (dále jen "ohlašovna").


Informační systém evidence obyvatel

§ 3

      (1) Evidence obyvatel je vedena v informačním systému, jehož správcem5) je ministerstvo.

      (2) V informačním systému se vedou o občanech tyto údaje:

a)
jméno, příjmení, případně jejich změna, rodné příjmení,

b)
datum narození,

c)
pohlaví a jeho změna,

d)
obec a okres narození a u občana, který se narodil v cizině, pouze stát narození,

e)
rodné číslo,

f)
státní občanství,

g)
adresa místa trvalého pobytu (§ 10 odst. 1), včetně předchozích adres místa trvalého pobytu,
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - EVIDENCE OBYVATEL A RODNÝCH ČÍSEL
HLAVA I - EVIDENCE OBYVATEL
§ 1  
§ 2 - Výkon státní správy
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8 - Poskytnutí osobních údajů z informačního systému
§ 9 - Uchovávání a archivování
HLAVA II - TRVALÝ POBYT OBYVATEL
§ 10  
§ 11  
§ 12 - Zrušení údaje o místu trvalého pobytu
HLAVA III - RODNÁ ČÍSLA
§ 13  
§ 14 - Výdejové místo rodného čísla
§ 15 - Doklad o rodném čísle
§ 16 - Přidělení rodného čísla
§ 17 - Změna rodného čísla
HLAVA IV - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZMOCŇOVACÍ USTANOVENÍ
§ 18 - Vztah ke správnímu řádu
§ 19 - Povinnost zachovávat mlčenlivost
§ 20  
§ 21  
§ 22 - Poskytování údajů z informačního systému pro účely sociálního zabezpečení a zaměstnanosti
§ 23 - Pracovněprávní vztahy
§ 24  
§ 25 - Zmocňovací ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
§ 26 - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o správních poplatcích
§ 27 - Změna zákona o správních poplatcích
ČÁST ČTVRTÁ - ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ
§ 28 - Zrušovací ustanovení
ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST
§ 29  
Zavřít
MENU