122/2000 Sb.Zákon o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů

Částka: 036 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 12. května 2000 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 7. dubna 2000 Nabývá účinnosti: 12. května 2000
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

122

ZÁKON

ze dne 7. dubna 2000

o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů


      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

OCHRANA SBÍREK MUZEJNÍ POVAHY

§ 1

Předmět úpravy

      Tímto zákonem se stanoví podmínky ochrany sbírek, uchovávaných zejména v muzeích a galeriích, stanoví se podmínky a způsob vedení evidence sbírek muzejní povahy, práva a povinnosti vlastníků sbírek muzejní povahy a sankce za porušení stanovených povinností.


§ 2

Vymezení základních pojmů

      (1) Sbírkou muzejní povahy je sbírka, která je ve své celistvosti významná pro prehistorii, historii, umění, literaturu, techniku, přírodní nebo společenské vědy; tvoří ji soubor sbírkových předmětů shromážděných lidskou činností (dále jen "sbírka").

      (2) Sbírkovým předmětem podle odstavce 1 je věc movitá nebo nemovitost nebo soubor těchto věcí, a to přírodnina nebo lidský výtvor.


Centrální evidence sbírek

§ 3

      (1) Ministerstvo kultury (dále jen "ministerstvo") vede centrální evidenci sbírek (dále jen "centrální evidence").

      (2) Do centrální evidence ministerstvo zapíše sbírky, jejichž vlastníkem je Česká republika nebo územní samosprávný celek. Sbírky ostatních vlastníků se do centrální evidence zapíší, jestliže o tom rozhodne ministerstvo na základě žádosti vlastníka sbírky.

      (3) Ministerstvo zapíše do centrální evidence pouze sbírku, která se trvale nachází na území České republiky a která obsahuje nejméně 5 sbírkových předmětů.
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - OCHRANA SBÍREK MUZEJNÍ POVAHY
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení základních pojmů
§ 3 - Centrální evidence sbírek
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8  
§ 9 - Ochrana sbírek
§ 10  
§ 11 - Vývoz sbírek do zahraničí
§ 12 - Inventarizace sbírek
§ 13 - Kontrola
§ 14 - Sankce za porušení zákona
§ 15 - Vztah ke zvláštním právním předpisům
§ 16 - Zmocňovací ustanovení
§ 17 - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty
§ 18  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o státní památkové péči
§ 19  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna živnostenského zákona
§ 20  
ČÁST PÁTÁ - ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ
§ 21  
ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST
§ 22  
Zavřít
MENU