117/2000 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 354/1999 Sb., a zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 035 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 10. května 2000 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 6. dubna 2000 Nabývá účinnosti: 30. června 2000 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

117

ZÁKON

ze dne 6. dubna 2000,

kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů,
ve znění zákona č. 354/1999 Sb., a zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o návykových látkách

Čl. I

      Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 354/1999 Sb., se mění takto:

      1. V § 1 odst. 2 písmeno a) včetně poznámky pod čarou č. 2) zní:

"a)
v léčivech v lékové formě,2) s výjimkou léčivých přípravků obsahujících efedrin a léčivých přípravků obsahujících větší množství než 30 mg pseudoefedrinu v jednotce lékové formy,


_________________________________________________
2)
§ 2 odst. 3 zákona č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů.".

      2. V § 1 odst. 2 písm. b) se slova "použity ani opětovně získány pomocí dostupných prostředků" nahrazují slovy "snadným způsobem použity nebo znovu získány snadno použitelnými způsoby".

      3. V § 2 písm. d) se za slova "v příloze č. 10" vkládají slova "nebo v příloze č. 11".

      4. V § 3 odst. 2 větě druhé se slovo "nebo" nahrazuje čárkou a na konci se doplňují slova "nebo i k jiným účelům na základě povolení Ministerstva zdravotnictví".

      5. V § 5 odst. 1 se za slova "je obsahující" vkládají slova "nebo přípravky obsahující efedrin a pseudoefedrin".
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o návykových látkách
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o správních poplatcích
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST
Čl. III  
Zavřít
MENU