115/2000 Sb.Zákon o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy

Částka: 035 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 10. května 2000 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 5. dubna 2000 Nabývá účinnosti: 10. května 2000
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

115

ZÁKON

ze dne 5. dubna 2000

o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy


      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1

Předmět úpravy

      (1) Tento zákon upravuje poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy1) (dále jen "vybraný živočich").

      (2) Náhrady škod poskytuje stát za podmínek, v rozsahu a způsobem, které jsou stanoveny tímto zákonem.


§ 2

Vymezení pojmů

      Pro účely tohoto zákona se rozumí

a)
vymezenými domestikovanými zvířaty skot, prasata, ovce, kozy, hrabavá a vodní drůbež, koně, osli a jejich kříženci, králíci a kožešinová zvířata,

b)
škodou újma způsobená vybraným živočichem uvedeným v § 3 na životě nebo zdraví fyzické osoby anebo na majetku osob uvedeném v § 4 písm. b) až g),

c)
uprchlým živočichem volně žijící živočich držený člověkem v zajetí, který svému držiteli unikl,

d)
rybami ryby chované k hospodářských účelům v rybnících,2) sádkách, rybích líhních a odchovnách, klecových odchovech nebo pstružích farmách,

e)
pasteveckým psem pes těžkého plemene používaného k hlídání vymezených domestikovaných zvířat před útoky šelem, včetně kříženců těchto plemen (např. slovenský čuvač, německý ovčák, kavkazský ovčák, kuvazs, pyrenejský pastevecký pes),

f)
uzavřeným objektem stavba nebo zařízení, které zabraňují vymezeným domestikovaným zvířatům ve volném pohybu mimo tento objekt (např. budova, ohrada, dvůr, oplocený pozemek).
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení pojmů
§ 3 - Vybraní živočichové
§ 4 - Předmět náhrady škody
ČÁST DRUHÁ - PODMÍNKY NÁROKU NA NÁHRADU ŠKODY, ROZSAH NÁHRADY ŠKODY A UPLATNĚNÍ NÁROKU NA NÁHRADU ŠKODY
§ 5 - Podmínky nároku na náhradu škody
§ 6  
§ 7 - Rozsah náhrady škody
§ 8 - Uplatnění nároku na náhradu škody
§ 9  
§ 10  
ČÁST TŘETÍ - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ
§ 11  
§ 12  
§ 13 - Účinnost
Zavřít
MENU