105/2000 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Částka: 032 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 25. dubna 2000 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 4. dubna 2000 Nabývá účinnosti: 1. května 2000
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

105

ZÁKON

ze dne 4. dubna 2000,

kterým se mění zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů,
a některé další zákony      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu
a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů


Čl. I

      Zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění zákona č. 122/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 74/1994 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 156/1994 Sb., zákona č. 224/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 12/1998 Sb., zákona č. 27/2000 Sb. a zákona č. 30/2000 Sb., se mění takto:

      1. V § 1 odst. 2 větě první a druhé se za slova "není schopen" vkládají slova "po delší dobu".

      2. V § 2 odstavec 3 zní:

      "(3) Cílem konkursu a vyrovnání je dosáhnout poměrného uspokojení věřitelů z majetku tvořícího konkursní podstatu, a to za podmínek stanovených tímto zákonem.".

      3. § 3 zní:


"§ 3

Povinnost podat návrh na prohlášení konkursu

      (1) Právnická osoba nebo fyzická osoba-podnikatel, která je v úpadku, je povinna bez zbytečného odkladu podat návrh na prohlášení konkursu. Právnická osoba v likvidaci má tuto povinnost, jen je-li předlužena.

      (2) Povinnost podle odstavce 1 mají i statutární orgány právnické osoby, likvidátor právnické osoby v likvidaci, je-li předlužena, a zákonní zástupci fyzické osoby. Jestliže osoby tuto povinnost nesplní, odpovídají věřitelům za škodu, která jim tím vznikne, ledaže prokáží, že škodu nezavinily; je-li těchto osob více, odpovídají společně a nerozdílně.
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení k části první
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
Čl. III  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Čl. IV  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
Čl. V  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Čl. VI  
ČÁST ŠESTÁ - ZMOCŇOVACÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Čl. VII  
Čl. VIII - Účinnost
Zavřít
MENU