102/2000 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

Částka: 032 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 25. dubna 2000 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 4. dubna 2000 Nabývá účinnosti: 1. července 2000
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

102

ZÁKON

ze dne 4. dubna 2000,

kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích


      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

      Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, se mění takto:

      1. V § 11 odstavec 1 zní:

      "(1) Silničním pozemkem se rozumí pozemky, na nichž je umístěno těleso dálnice, silnice a místní komunikace a silniční pomocný pozemek.".

      2. V § 11 odst. 3 poslední věta zní: "V ostatních případech je průjezdní úsek dálnice nebo průjezdní úsek silnice ohraničen obdobně jako v odstavci 2.".

      3. V § 12 odst. 1 písm. d) se na začátek textu vkládají slova "svislé dopravní značky,".

      4. V § 13 písm. a) se slova "svislé dopravní značky" nahrazují slovy "přenosné svislé dopravní značky,".

      5. Název části třetí zní:

"VÝSTAVBA DÁLNICE, SILNICE, MÍSTNÍ KOMUNIKACE A VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉ ÚČELOVÉ KOMUNIKACE".

      6. V § 16 odst. 1 věta první zní: "Pro stavbu dálnice, silnice, místní komunikace a veřejně přístupné účelové komunikace je speciálním stavebním úřadem4) příslušný silniční správní úřad.".

      7. § 20 zní:


"§ 20

      (1) Dálnice a rychlostní silnice, které jsou označeny dopravní značkou2) jako dálnice nebo jako silnice pro motorová vozidla a jejich úseky, stanovené prováděcím předpisem, lze užít silničním motorovým vozidlem nejméně se čtyřmi koly (dále jen "motorové vozidlo") nebo jízdní soupravou2) po zaplacení poplatku za užívání dálnice a rychlostní silnice (dále jen "poplatek").
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU