80/2000 Sb.Nález Ústavního soudu ze dne 15. března 2000 ve věci návrhu na zrušení části některých ustanovení zákona č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 027 Druh předpisu: Nález
Rozeslána dne: 31. března 2000 Autor předpisu: Ústavní soud
Přijato: 15. března 2000 Nabývá účinnosti: 31. března 2000
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

Opraveno sdělením MV z částky rs8/2000 Sb.

80

NÁLEZ

Ústavního soudu

Jménem České republiky


      Ústavní soud rozhodl dne 15. března 2000 v plénu o návrhu skupiny poslanců na zrušení části ustanovení § 4 odst. 2 věty za středníkem vyjádřené slovy "tato právnická osoba může nabýt pouze zemědělský pozemek uvedený v § 5 odst. 4", části ustanovení § 7 odst. 1 písm. d) vyjádřené slovy "písm. a)" a části ustanovení § 8 odst. 1 vyjádřené slovy "písm. a), b) a d)" zákona č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů,

takto:

Návrh se zamítá.


Odůvodnění


I.

      Dne 14. června 1999 podala skupina 54 poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, zastoupená v řízení před Ústavním soudem JUDr. Zdeňkem Koudelkou a Ing. Ladislavem Skopalem, návrh na zrušení části ustanovení § 4 odst. 2 věty za středníkem ve slovech "tato právnická osoba může nabýt pouze zemědělský pozemek uvedený v § 5 odst. 4", části ustanovení § 7 odst. 1 písm. d) ve slovech "písm. a)" a části ustanovení § 8 odst. 1 ve slovech "písm. a), b) a d)" zákona č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. Zákon byl publikován ve Sbírce zákonů dne 25. května 1999. Skupina poslanců ve svém návrhu tvrdí, že zákon porušuje ústavně zaručenou rovnost vlastnických forem nepřípustnou a ústavně neodůvodněnou preferencí zemědělského podnikání samostatně hospodařících rolníků a diskriminuje podnikání právnických osob, zaručené čl. 11 a 26 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina"). Navrhovatelé poukazují na skutečnost, že zákon zakotvuje podmínku, že státní půda může být prodána jen fyzické osobě nebo obci s velmi omezenou výjimkou prodeje zastavěných pozemků též právnickým osobám. Dle § 7 odst. 1 zákona Pozemkový fond může prodat zemědělské pozemky oprávněným osobám (dle zákona o půdě), dále samostatně hospodařícím rolníkům, kteří prokazatelně provozují zemědělskou výrobu minimálně dva roky na pozemcích o rozloze nejméně 10 hektarů v katastrálním nebo přilehlém území obce, k níž patří i pozemky určené k prodeji, členům družstev, resp. společníkům obchodních společností, které provozují zemědělskou výrobu nejméně dva roky na pozemcích v katastrálním nebo přilehlém území obce, a konečně fyzickým osobám české státní příslušnosti, které vlastní nejméně 10 hektarů zemědělské půdy na uvedeném území. Dle důvodové zprávy k zákonu jedná se o prodej cca 500 000 ha zemědělské půdy v rámci privatizace státního zemědělského majetku.
. . .

Zavřít
MENU