72/2000 Sb.Zákon o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách)

Částka: 024 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 3. dubna 2000 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 24. února 2000 Nabývá účinnosti: 1. května 2000
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

72

ZÁKON

ze dne 24. února 2000

o investičních pobídkách a o změně některých zákonů
(zákon o investičních pobídkách)      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

INVESTIČNÍ POBÍDKY

§ 1

      (1) Tento zákon upravuje všeobecné podmínky pro poskytování investičních pobídek, postup při poskytování investičních pobídek a výkon státní správy s tím související.

      (2) Investičními pobídkami jsou

a)
slevy na daních z příjmů podle zvláštního právního předpisu,1)

b)
dotace obcím na technické vybavení území, na němž má být umístěna výroba, jakož i převod pozemků ve vlastnictví České republiky podle zvláštních právních předpisů2) pro stavby, jichž se investiční pobídky týkají,

c)
hmotná podpora vytváření nových pracovních míst podle zvláštního právního předpisu,3)

d)
hmotná podpora rekvalifikace zaměstnanců podle zvláštního právního předpisu.3)


§ 2

      (1) Právnické nebo fyzické osobě lze investiční pobídku poskytnout, pokud prokáže, že může splnit všeobecné podmínky stanovené tímto zákonem a zvláštní podmínky stanovené zvláštními právními předpisy.1),3)

      (2) Všeobecnými podmínkami jsou

a)
pořízení nového výrobního závodu nebo rozšíření či modernizace stávajícího výrobního závodu za účelem zavedení nové výroby, rozšíření či modernizace stávající výroby, přičemž k pořízení, rozšíření či modernizaci může dojít i koupí či nájmem,

b)
vynaložení prostředků

1.
do zpracovatelského průmyslu oborů letectví, kosmonautiky, dopravních prostředků a zařízení, počítačů, informačních technologií, elektroniky, radiokomunikací, telekomunikací, farmaceutiky, nebo
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - INVESTIČNÍ POBÍDKY
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8  
§ 9 - Společná a přechodná ustanovení
§ 10  
§ 11 - Zmocnění
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o daních z příjmů
§ 12  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti
§ 13  
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST
§ 14  
Zavřít
MENU