65/2000 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 023 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 29. března 2000 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 24. února 2000 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2001
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

Opraveno sdělením MV z částky rs29/2000 Sb.

65

ZÁKON

ze dne 24. února 2000,

kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí,
ve znění pozdějších předpisů      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

      Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění zákona č. 315/1993 Sb., zákona č. 242/1994 Sb. a zákona č. 248/1995 Sb., se mění takto:

      1. V § 3 odst. 2 se za slovo "převedené" vkládají slova "podle zvláštního právního předpisu".

      2. V § 3 odstavec 4 včetně poznámky pod čarou č. 5a) zní:

      "(4) Má-li k pozemku vlastnické právo nebo právo hospodaření4) více subjektů nebo je-li k němu zřízeno právo trvalého užívání5) více subjektům, jsou tyto subjekty povinny platit daň společně a nerozdílně. V případech, kdy spoluvlastnictví k pozemku je odvozováno od vlastnictví k bytu nebo nebytovému prostoru,5a) které jsou evidovány v katastru nemovitostí, jsou poplatníci daně povinni platit daň společně a nerozdílně ze spoluvlastnického podílu na pozemku, který odpovídá spoluvlastnickému podílu na společných částech stavby.

________________________________________
5a)
Například zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů.".
      3. V § 3 se odstavec 5 zrušuje.

      4. V § 4 odst. 1 písmeno b) zní:
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodná a závěrečná ustanovení
Čl. III  
Zavřít
MENU