46/2000 Sb.Zákon o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon)

Částka: 017 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 14. března 2000 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 22. února 2000 Nabývá účinnosti: 14. března 2000
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
46

ZÁKON

ze dne 22. února 2000

o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku
a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon)      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

§ 1

Předmět úpravy

      Tento zákon upravuje některá práva a povinnosti vydavatelů a dalších fyzických a právnických osob v souvislosti s vydáváním periodického tisku.


§ 2

Působnost zákona

      (1) Tento zákon se vztahuje na periodický tisk vydávaný nebo šířený na území České republiky. Ustanovení § 6 až 9 a § 17 se nevztahují na periodický tisk vydávaný mimo území České republiky.

      (2) Tento zákon se nevztahuje na Sbírku zákonů, věstníky a úřední tiskoviny vydávané na základě zvláštního právního předpisu ani na periodický tisk vydávaný výlučně pro vnitřní potřeby vydavatele.1)


§ 3

Vymezení pojmů

      Pro účely tohoto zákona se rozumí:

a)
periodickým tiskem noviny, časopisy a jiné tiskoviny vydávané pod stejným názvem, se stejným obsahovým zaměřením a v jednotné grafické úpravě nejméně dvakrát v kalendářním roce,

b)
vydavatelem fyzická osoba nebo právnická osoba, která vydává periodický tisk,

c)
vydáváním periodického tisku činnost vydavatele, při které na svůj účet a na svou odpovědnost zajišťuje jeho obsah, vydání a veřejné šíření,

d)
vydáním periodického tisku soubor stejných či pouze regionální částí (mutace) se lišících hmotných rozmnoženin (výtisků) periodického tisku,

e)
dnem vydání kalendářní den, kdy bylo zahájeno veřejné šíření vydání periodického tisku,
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ  
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Působnost zákona
§ 3 - Vymezení pojmů
§ 4 - Odpovědnost za obsah periodického tisku
§ 5 - Odpovědnost za obsah reklamy a inzerce
§ 6 - Oznámení v naléhavém veřejném zájmu
§ 7 - Evidence periodického tisku
§ 8 - Povinné údaje
§ 9 - Povinné výtisky
§ 10 - Odpověď
§ 11 - Dodatečné sdělení
§ 12 - Podávání a náležitosti žádosti o uveřejnění odpovědi a dodatečného sdělení
§ 13 - Podmínky uveřejnění odpovědi a dodatečného sdělení
§ 14 - Uplatnění práva na uveřejnění odpovědi a dodatečného sdělení u soudu
§ 15 - Výjimky z povinnosti uveřejnit odpověď a dodatečné sdělení
§ 16 - Ochrana zdroje a obsahu informací
§ 17 - Pokuty
§ 18 - Přechodná ustanovení
§ 19 - Zrušovací ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících
§ 20  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání
§ 21  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích
§ 22  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád
§ 23  
ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST
§ 24  
Zavřít
MENU