23/2000 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách

Částka: 008 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 21. února 2000 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 18. ledna 2000 Nabývá účinnosti: 1. dubna 2000 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
23

ZÁKON

ze dne 18. ledna 2000,

kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách


      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

      Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 189/1999 Sb., se mění takto:

      1. V § 2 odst. 4 se za slovo "osob" vkládá čárka a zrušuje se slovo "nebo" a za slovo "věcí" se vkládá slovo "zvířat".

      2. V § 2 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

      "(5) Veřejným zájmem se v oblasti veřejné drážní osobní dopravy rozumí zájem na zajištění základních přepravních potřeb obyvatel. O uplatnění veřejného zájmu při zabezpečování dopravní obslužnosti rozhoduje příslušný orgán státní správy nebo samosprávy.".

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.

      3. V § 3 odst. 1 písm. b) se za slova "jíž je dráha" vkládají slova "regionálního nebo".

      4. V § 3 odst. 1 písm. d) se za slova "která slouží" vkládá slovo "zejména".

      5. Za § 4 se vkládá nový § 4a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 1a) zní:


"§ 4a

Ochrana dráhy

      (1) Nikdo nesmí bez povolení provozovatele dráhy vykonávat v obvodu dráhy činnosti, které se považují za podnikání, vstupovat na dráhu a v obvodu dráhy na místa, která nejsou veřejnosti přístupná, pokud zvláštní právní předpis1a) nestanoví jinak.

      (2) Všechna místa na dráze a v obvodu dráhy jsou veřejnosti nepřístupná s výjimkou

a)
dráhy a jejího obvodu, pokud je dráha vedena po pozemní komunikaci,
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
Čl. III  
Čl. IV  
Zavřít
MENU