18/2000 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Veřejném ochránci práv

Částka: 007 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 18. února 2000 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 12. ledna 2000 Nabývá účinnosti: 28. února 2000
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

18

ZÁKON

ze dne 12. ledna 2000,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Veřejném ochránci práv


      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o Ústavním soudu

Čl. I

      Zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění zákona č. 331/1993 Sb., zákona č. 236/1995 Sb. a zákona č. 77/1998 Sb., se mění takto:

      1. V § 64 odst. 2 se na konci písmene e) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

"f)
Veřejný ochránce práv.".

      2. V § 69 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se nový odstavec 2, který zní:

      "(2) Soudce zpravodaj neprodleně zašle návrh na zahájení řízení podle čl. 87 odst. 1 písm. b) Ústavy také Veřejnému ochránci práv, pokud se nejedná o jeho návrh, jenž může Ústavnímu soudu do 10 dnů od doručení návrhu sdělit, že vstupuje do řízení; učiní-li tak, má postavení vedlejšího účastníka řízení.".
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o Ústavním soudu
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o ochraně utajovaných skutečností
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o nemocenském pojištění zaměstnanců
Čl. III  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Čl. IV  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
Čl. V  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o důchodovém pojištění
Čl. VI  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění
Čl. VII  
ČÁST OSMÁ - ÚČINNOST
Čl. VIII  
Zavřít
MENU