17/2000 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 007 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 18. února 2000 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 12. ledna 2000 Nabývá účinnosti: 1. dubna 2000
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

17

ZÁKON

ze dne 12. ledna 2000,

kterým se mění zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o dani z přidané hodnoty

Čl. I

      Zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 321/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 258/1994 Sb., zákona č. 133/1995 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 208/1997 Sb. a zákona č. 129/1999 Sb., se mění takto:

      1. V § 2 odst. 2 písmeno c) zní:

"c)
obratem výnosy za zdanitelná plnění, u osob účtujících v soustavě podvojného účetnictví nebo příjmy za zdanitelná plnění, u osob účtujících v soustavě jednoduchého účetnictví a u osob, které nejsou považovány za účetní jednotku; do obratu se nezahrnují plnění osvobozená od daně podle § 25 a daň u plátce daně (dále jen "plátce"),".

      2. V § 2 odst. 2 písm. q) se slova "§ 43 odst. 4" nahrazují slovy "§ 43 odst. 5" a slova "doklad o zaplacení nebo písemná smlouva o úhradě podle § 46 odst. 4 a § 47 odst. 7 a přepravní doklad podle § 47 odst. 6," se zrušují.

      3. V § 2 odst. 2 písmeno r) zní:

"r)
finančním pronájmem (finančním leasingem) přenechání zboží nebo nemovitosti za úplatu do užívání, jestliže si strany ve smlouvě o poskytnutí zboží či nemovitosti sjednají, že uživatel je oprávněn nebo povinen nabýt zboží nebo nemovitost, která je předmětem smlouvy, během platnosti této smlouvy nebo po jejím zániku; finančním pronájmem není splátkový prodej,".
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o dani z přidané hodnoty
Čl. I  
Čl. II - Přechodná a závěrečná ustanovení
Čl. III - Zmocnění
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o daních z příjmů
Čl. IV  
Čl. V - Přechodné ustanovení
ČÁST TŘETÍ  
Čl. VI - Účinnost
Zavřít
MENU