4/2000 Sb.Nařízení vlády k provedení zákona o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech

Částka: 002 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 20. ledna 2000 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 13. prosince 1999 Nabývá účinnosti: 1. března 2000
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 139/2002 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2003
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

4

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 13. prosince 1999

k provedení zákona o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech


      Vláda nařizuje k provedení zákona č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění zákona č. 38/1993 Sb. a zákona č. 217/1997 Sb.:


ČÁST PRVNÍ

POZEMKOVÉ ÚPRAVY

§ 1

Náležitosti návrhu pozemkových úprav

      Náležitostmi návrhu pozemkových úprav jsou podklady a výsledky činností včetně způsobu jejich pořizování podle § 2 až 11. Dokumentace náležitostí návrhu pozemkových úprav je obsažena v bodech 1 až 9 přílohy k tomuto nařízení.


§ 2

Podklady a činnosti při pořizování návrhu pozemkových úprav

      (1) Podklady a činnosti při zpracování návrhu pozemkových úprav zahrnují

a)
přípravu řízení o pozemkových úpravách,

b)
určení obvodu pozemkových úprav a zjišťování průběhu hranic pozemků,

c)
zpracování soupisu nároků vlastníků pozemků,

d)
návrh společných zařízení,1)

e)
návrh nového uspořádání pozemků.

      (2) Podklady a činnosti po schválení návrhu pozemkových úprav zahrnují

a)
vytyčení hranic pozemků a převody společných zařízení,1)

b)
vyhotovení náležitostí pro zápis výsledků pozemkových úprav do katastru nemovitostí včetně vyhotovení digitální katastrální mapy.


§ 3


Příprava řízení o pozemkových úpravách

      (1) Pozemkový úřad zpravidla s ročním předstihem oznámí předpokládaný termín zahájení pozemkových úprav katastrálnímu úřadu. Pokud výsledky pozemkových úprav slouží k obnově katastrálního operátu,2) pozemkový úřad o jejich předpokládaném zahájení a jejich účelu vyrozumí rovněž obec a osoby, které mají v obvodu pozemkových úprav rozsáhlý nemovitý majetek (např. pozemní komunikace, dráhy, letiště, vodní toky, lesní pozemky) s upozorněním na povinnost trvalého označení hranic pozemků podle zvláštního právního předpisu.3)
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - POZEMKOVÉ ÚPRAVY
§ 1 - Náležitosti návrhu pozemkových úprav
§ 2 - Podklady a činnosti při pořizování návrhu pozemkových úprav
§ 3 - Příprava řízení o pozemkových úpravách
§ 4 - Určení obvodu pozemkových úprav
§ 5 - Postup při zjišťování průběhu hranic pozemků
§ 6  
§ 7 - Soupis nároků vlastníků pozemků
§ 8 - Návrh společných zařízení
§ 9 - Návrh nového uspořádání pozemků
§ 10 - Vyrovnání a změna hranice katastrálního území
§ 11 - Vytyčení hranic pozemků a převody společných zařízení vlastníkům
§ 12 - Posuzování přiměřenosti kvality a výměry vyčleňovaných pozemků
ČÁST DRUHÁ - PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
§ 13  
§ 14  
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST
§ 15  
Zavřít
MENU