359/1999 Sb.Zákon o sociálně-právní ochraně dětí

Částka: 111 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 30. prosince 1999 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 9. prosince 1999 Nabývá účinnosti: 1. dubna 2000
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

359

ZÁKON

ze dne 9. prosince 1999

o sociálně-právní ochraně dětí


      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1

Sociálně-právní ochrana dětí

      (1) Sociálně-právní ochranou dětí (dále jen "sociálně-právní ochrana") se rozumí zejména

a)
ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu,

b)
ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění,

c)
působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny.

      (2) Nedotčeny zůstávají zvláštní právní předpisy, které upravují též ochranu práv a oprávněných zájmů dítěte.


§ 2

      (1) Pro účely tohoto zákona se dítětem rozumí nezletilá osoba.1)

      (2) Sociálně-právní ochrana se poskytuje dítěti, které na území České republiky

a)
má trvalý pobyt,

b)
má povolen trvalý nebo dlouhodobý pobyt; dlouhodobým pobytem se pro účely tohoto zákona rozumí pobyt cizince na území České republiky hlášeného k pobytu podle zvláštních právních předpisů upravujících pobyt cizinců na území České republiky, a to ode dne, kterým uplynulo 90 dnů ode dne hlášení,

c)
podalo návrh na zahájení řízení o udělení azylu, nebo

d)
je oprávněno trvale pobývat.2)

      (3) V rozsahu stanoveném tímto zákonem (§ 37 a 42) se sociálně-právní ochrana poskytuje také dítěti, které nemá na území České republiky povolen trvalý nebo dlouhodobý pobyt ani není oprávněno podle zvláštního právního předpisu2) trvale pobývat na území České republiky.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Sociálně-právní ochrana dětí
§ 2  
§ 3  
§ 4  
ČÁST DRUHÁ - ZÁKLADNÍ ZÁSADY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8  
§ 9  
ČÁST TŘETÍ - OPATŘENÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY
HLAVA I - PREVENTIVNÍ A PORADENSKÁ ČINNOST
§ 10  
§ 11 - Poradenská činnost
§ 12  
§ 13 - Výchovná opatření
HLAVA II - OPATŘENÍ NA OCHRANU DĚTÍ
§ 14  
§ 15  
§ 16  
§ 17  
§ 18  
HLAVA III - ČINNOST ORGÁNŮ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY PŘI SVĚŘENÍ DÍTĚTE DO VÝCHOVY JINÝCH FYZICKÝCH OSOB NEŽ RODIČŮ
§ 19  
HLAVA IV - ZPROSTŘEDKOVÁNÍ OSVOJENÍ A PĚSTOUNSKÉ PÉČE
§ 20  
§ 21 - Postup okresního úřadu při zprostředkování osvojení a pěstounské péče
§ 22 - Postup ministerstva při zprostředkování osvojení a pěstounské péče
§ 23  
§ 24  
§ 25 - Zprostředkování osvojení Úřadem
§ 26  
§ 27 - Odborné posuzování pro účely zprostředkování osvojení a pěstounské péče
HLAVA V - ÚSTAVNÍ VÝCHOVA A OCHRANNÁ VÝCHOVA
§ 28  
§ 29 - Sledování výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy
§ 30  
HLAVA VI - PÉČE O DĚTI VYŽADUJÍCÍ ZVÝŠENOU POZORNOST
§ 31  
§ 32  
§ 33  
§ 34  
HLAVA VII - SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA VE VZTAHU K CIZINĚ
§ 35  
§ 36 - Zajišťování návratu dětí nacházejících se v cizině bez doprovodu
HLAVA VIII - SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA VE ZVLÁŠTNÍCH PŘÍPADECH
§ 37  
HLAVA IX - KOMISE PRO SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANU DĚTÍ
§ 38  
ČÁST ČTVRTÁ - ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY
§ 39 - Zřizování zařízení sociálně-právní ochrany
§ 40 - Zařízení odborného poradenství pro péči o děti
§ 41 - Zařízení sociálně výchovné činnosti
§ 42 - Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
§ 43 - Výchovně rekreační tábory pro děti
§ 44 - Zařízení pro výkon pěstounské péče
§ 45  
§ 46 - Odměna pěstouna
§ 47  
ČÁST PÁTÁ - POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY POVĚŘENÝMI OSOBAMI
§ 48 - Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami
§ 49 - Vydávání pověření
§ 50 - Odnětí pověření
ČÁST ŠESTÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
§ 51 - Povinnosti orgánů sociálně-právní ochrany při sdělování údajů
§ 52  
§ 53 - Povinnosti státních orgánů, dalších právnických a fyzických osob a pověřených osob
§ 54 - Vedení evidence a spisové dokumentace
§ 55  
§ 56  
§ 57  
§ 58  
ČÁST SEDMÁ - POKUTY
§ 59  
ČÁST OSMÁ - ŘÍZENÍ A MÍSTNÍ PŘÍSLUŠNOST
§ 60  
§ 61 - Místní příslušnost
§ 62  
§ 63  
§ 64  
ČÁST DEVÁTÁ - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 65 - Přechodná ustanovení
§ 66  
§ 67  
Zavřít
MENU