358/1999 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Částka: 111 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 30. prosince 1999 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 9. prosince 1999 Nabývá účinnosti: 14. ledna 2000
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

358

ZÁKON

ze dne 9. prosince 1999,

kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, a zákon č. 455/1991 Sb.,
o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

      Zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, se mění takto:

      1. V § 19 se doplňuje odstavec 3, který zní:

      "(3) Rozsah a podmínky pojištění odpovědnosti za škodu z provozu plavidla podle odstavce 1 stanoví prováděcí předpis.".

      2. V § 23 se doplňují odstavce 4 až 7, které včetně poznámky pod čarou č. 5a) znějí:

      "(4) Provozovatel plavidla, kterým se provádí koncesovaná vodní doprava, správce dopravně významné využívané vodní cesty a provozovatel pozemní části veřejného přístavu jsou povinni mít plavidla, plavební objekty nebo zařízení přístavu vybaveny rádiovými stanicemi, jejichž počet a provedení v závislosti na druhu plavidla a vodní cesty stanoví prováděcí předpis.
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Změna živnostenského zákona
Čl. III - Přechodná ustanovení
Čl. IV  
Zavřít
MENU