357/1999 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, a zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 111 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 30. prosince 1999 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 9. prosince 1999 Nabývá účinnosti: 30. prosince 1999
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 219/2003 Sb. Pozbývá platnosti: 30. srpna 2003
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

357

ZÁKON

ze dne 9. prosince 1999,

kterým se mění zákon č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin,
a zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin

Čl. I

      Zákon č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, se mění takto:

      1. V § 2 se za písmeno g) vkládá nové písmeno h), které zní:

"h)
šlechtitelským rozmnožovacím materiálem rozmnožovací materiál odpovídající popisu odrůdy v péči udržovatele odrůdy, který slouží k výrobě základního rozmnožovacího materiálu a nepodléhá uznávání. Na žádost udržovatele může být uznáván k využití pro výrobu certifikovaného rozmnožovacího materiálu,".

Dosavadní písmena h), i), j), k) a l) se označují jako písmena i), j), k), l) a m).

      2. V § 2 písm. i) se slova "Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským (dále jen "ústav")" zrušují.

      3. V § 2 písm. j) se za slova "ze základního" vkládají slova "nebo z uznaného šlechtitelského" a slovo "ústavem" se zrušuje.

      4. V § 3 se slovo "Ústav2)" nahrazuje slovy "Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále jen "ústav")2)".

      5. V § 4 odst. 1 se slova "a jejich hybridů" zrušují.

      6. V § 6 odst. 2 písm. d) se za slovo "zemích" vkládají slova "a pod jakým názvem".

      7. V § 6 odst. 2 se na konci písmene i) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno j), které zní:
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - PŘECHODNÉ USTANOVENÍ
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o správních poplatcích
Čl. III  
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST
Čl. IV  
Zavřít
MENU