345/1999 Sb.Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody

Částka: 110 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 30. prosince 1999 Autor předpisu: Ministerstvo spravedlnosti
Přijato: 21. prosince 1999 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2000
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
345

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravedlnosti

ze dne 21. prosince 1999,

kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody


      Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 81 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, (dále jen "zákon"):


ČÁST PRVNÍ

OBECNÁ ČÁST

HLAVA PRVNÍ

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

§ 1

      (1) Pokud tato vyhláška upravuje působnost a úkoly zaměstnance Vězeňské služby České republiky (dále jen "Vězeňská služba"), rozumí se jím příslušník a občanský pracovník Vězeňské služby, jestliže z jednotlivých ustanovení nevyplývá, že se jedná o příslušníka Vězeňské služby.

      (2) Pokud se v této vyhlášce hovoří o věznici, rozumí se jí též zvláštní oddělení vazební věznice (§ 5 odst. 1 zákona).


§ 2

      (1) Pro účely této vyhlášky se pověřenou osobou vykonávající duchovenskou činnost (dále jen "pověřená osoba") rozumí kvalifikovaný a schválený duchovní, který je oprávněn poskytovat duchovní službu odsouzeným a je k vykonávání této činnosti pověřen vedením příslušné církve nebo náboženské společnosti a s jehož pověřením vyslovil ředitel věznice souhlas.

      (2) Ve věznicích všech základních typů pracují s odsouzenými zásadně stabilní týmy zaměstnanců Vězeňské služby složené ze speciálního pedagoga, psychologa, sociálního pracovníka, vychovatelů a dozorců s odpovídající speciální odbornou přípravou. Jednomu vychovateli je svěřeno do péče zpravidla nejvýše 20 odsouzených.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ ČÁST
HLAVA PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1  
§ 2  
HLAVA DRUHÁ - PŘIJÍMÁNÍ, UMÍSŤOVÁNÍ, PŘEMÍSŤOVÁNÍ A PROPOUŠTĚNÍ ODSOUZENÝCH
§ 3 - Přijímání do výkonu trestu
§ 4  
§ 5  
§ 6 - Přijímací oddělení
§ 7 - Umísťování odsouzených
§ 8 - Nástupní oddělení
§ 9 - Přemísťování odsouzených
§ 10  
§ 11  
§ 12 - Výstupní oddělení
§ 13 - Opatření před propuštěním z výkonu trestu
§ 14  
HLAVA TŘETÍ - ZAJIŠŤOVÁNÍ PRÁV ODSOUZENÝCH A JEJICH SOCIÁLNÍHO POSTAVENÍ
§ 15 - Stravování
§ 16  
§ 17 - Ubytování
§ 18 - Vystrojování
§ 19  
§ 20 - Vycházky
§ 21 - Osobní hygiena
§ 22 - Osobní volno
§ 23 - Péče o zdraví
§ 24 - Korespondence
§ 25 - Užívání telefonu
§ 26 - Návštěvy
§ 27  
§ 28  
§ 29 - Uspokojování kulturních potřeb
§ 30 - Používání dalších věcí
§ 31 - Nákup potravin a věcí osobní potřeby
§ 32 - Přijetí balíčku
§ 33  
§ 34 - Ochrana práv a oprávněných zájmů odsouzených
§ 35 - Ochrana odsouzených proti neoprávněnému násilí a ponižování lidské důstojnosti
HLAVA ČTVRTÁ - REALIZACE PROGRAMU ZACHÁZENÍ A ZAMĚSTNÁVÁNÍ ODSOUZENÝCH
§ 36 - Realizace programů zacházení
§ 37  
§ 38  
§ 39  
§ 40  
§ 41 - Zaměstnávání odsouzených
§ 42  
§ 43  
§ 44  
§ 45  
§ 46 - Vzdělávání odsouzených
HLAVA PÁTÁ - ZAJIŠŤOVÁNÍ POŘÁDKU A BEZPEČNOSTI V MÍSTECH VÝKONU TRESTU
§ 47 - Zajišťování pořádku v místech výkonu trestu
§ 48  
§ 49 - Zajišťování vnější bezpečnosti v místech výkonu trestu
§ 50 - Uzamykání odsouzených
§ 51 - Zajišťování vnitřní bezpečnosti ve věznici s dohledem
§ 52 - Zajišťování vnitřní bezpečnosti ve věznici s dozorem
§ 53 - Zajišťování vnitřní bezpečnosti ve věznici s ostrahou
§ 54 - Zajišťování vnitřní bezpečnosti ve věznici se zvýšenou ostrahou
§ 55 - Zajišťování vnitřní bezpečnosti ve věznici pro mladistvé
HLAVA ŠESTÁ - PROSTŘEDKY K DOSAŽENÍ POŘÁDKU A KÁZNĚ
§ 56 - Obecná ustanovení
§ 57 - Odměny
§ 58 - Kázeňské tresty
§ 59  
§ 60  
§ 61  
§ 62 - Výkon kázeňských trestů
§ 63  
§ 64  
§ 65  
§ 66  
§ 67 - Prominutí kázeňského trestu, upuštění od výkonu zbytku kázeňského trestu a zahlazení kázeňského trestu
§ 68  
§ 69 - Zabrání věci
§ 70 - Kázeňské vyřízení jiného protispolečenského jednání
HLAVA SEDMÁ - ÚČAST NESTÁTNÍCH SUBJEKTŮ NA NAPLŇOVÁNÍ ÚČELU TRESTU
§ 71 - Účast církví a náboženských společností
§ 72  
§ 73  
§ 74 - Účast zájmových sdružení občanů a nevládních organizací
§ 75  
ČÁST DRUHÁ - VÝKON TRESTU U NĚKTERÝCH SKUPIN ODSOUZENÝCH
HLAVA PRVNÍ - OBECNÉ USTANOVENÍ
§ 76  
HLAVA DRUHÁ - VÝKON TRESTU VE VĚZNICI PRO MÍSTNÍ VÝKON TRESTU
§ 77  
§ 78  
§ 79  
§ 80  
§ 81  
HLAVA TŘETÍ - VÝKON TRESTU U MLADISTVÝCH
§ 82 - Obecná ustanovení
§ 83  
§ 84  
§ 85  
§ 86 - Návštěvy mladistvých
§ 87 - Zajištění výkonu ochranné nebo ústavní výchovy
§ 88 - Přerušení výkonu trestu
HLAVA ČTVRTÁ - VÝKON TRESTU U ODSOUZENÝCH ŽEN
§ 89  
§ 90  
§ 91 - Výkon trestu u matek nezletilých dětí
HLAVA PÁTÁ - VÝKON TRESTU ODSOUZENÝCH TRVALE PRACOVNĚ NEZAŘADITELNÝCH
§ 92  
§ 93  
HLAVA ŠESTÁ - VÝKON TRESTU ODSOUZENÝCH S PORUCHAMI DUŠEVNÍMI A S PORUCHAMI CHOVÁNÍ
§ 94  
HLAVA SEDMÁ - VÝKON DOŽIVOTNÍHO TRESTU
§ 95  
§ 96  
§ 97  
HLAVA OSMÁ - VÝKON TRESTU U ODSOUZENÝCH CIZINCŮ
§ 98  
HLAVA DEVÁTÁ - VÝKON OCHRANNÉHO LÉČENÍ BĚHEM VÝKONU TRESTU
§ 99  
§ 100  
ČÁST TŘETÍ - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 101  
§ 102  
Zavřít
MENU