328/1999 Sb.Zákon o občanských průkazech

Částka: 107 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 27. prosince 1999 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 30. listopadu 1999 Nabývá účinnosti: 1. července 2000
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 269/2021 Sb. Pozbývá platnosti: 1. února 2022
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

328

ZÁKON

ze dne 30. listopadu 1999

o občanských průkazech


      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

§ 1

Předmět úpravy

      Tento zákon upravuje vydávání občanských průkazů státním občanům České republiky (dále jen "občan") a vedení evidence občanských průkazů.


§ 2

Občanský průkaz

      (1) Občanský průkaz je veřejná listina,1) kterou občan prokazuje své jméno, příjmení, rodné číslo, podobu a státní občanství České republiky2) (dále jen "státní občanství"), jakož i další údaje v ní zapsané podle tohoto zákona.

      (2) Občanský průkaz je povinen mít občan, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Tuto povinnost má i občan, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena.

      (3) Občan, který byl rozhodnutím soudu zbaven způsobilosti k právním úkonům, může mít občanský průkaz jen v případě, že o jeho vydání požádá soudem ustanovený opatrovník3) (dále jen "opatrovník").

      (4) Občanský průkaz je zakázáno ponechávat a přijímat jako zástavu a odebírat jej při vstupu do objektů nebo na pozemky.


§ 3

Údaje zapisované do občanského průkazu

      (1) Občanský průkaz obsahuje údaje stanovené tímto zákonem, dále vyobrazení podoby občana a jeho podpis. Podpis občana se nevyžaduje, pokud je jeho opatření spojeno s těžko překonatelnou překážkou.

      (2) Povinným údajem zapisovaným do občanského průkazu je

a)
jméno, příjmení, rodné příjmení, datum, místo a okres narození a u občanů narozených v cizině pouze stát narození, rodné číslo, pohlaví, státní občanství, rodinný stav a trvalý pobyt občana, doba platnosti občanského průkazu, datum jeho vydání a úřad, který jej vydal,
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Občanský průkaz
§ 3 - Údaje zapisované do občanského průkazu
ČÁST DRUHÁ - VYDÁVÁNÍ OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ A POTVRZENÍ O OBČANSKÉM PRŮKAZU
HLAVA I - PODMÍNKY A POSTUP PŘI VYDÁVÁNÍ OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ
§ 4 - Vydání občanského průkazu
§ 5 - Vydání prvního občanského průkazu
§ 6 - Vydání nového občanského průkazu
§ 7  
§ 8 - Převzetí občanského průkazu
HLAVA II - PODMÍNKY A POSTUP PŘI VYDÁVÁNÍ POTVRZENÍ O OBČANSKÉM PRŮKAZU
§ 9 - Potvrzení o občanském průkazu
ČÁST TŘETÍ - PLATNOST OBČANSKÉHO PRŮKAZU A POTVRZENÍ O OBČANSKÉM PRŮKAZU
§ 10 - Doba platnosti občanského průkazu
§ 11 - Skončení doby platnosti občanského průkazu
§ 12  
§ 13 - Doba platnosti potvrzení o občanském průkazu
ČÁST ČTVRTÁ - POVINNOSTI
§ 14 - Povinnosti občana
§ 15 - Povinnosti dalších osob
§ 16 - Působnost okresního úřadu, obecního úřadu a policie
ČÁST PÁTÁ - EVIDENCE OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ
§ 17  
§ 18 - Poskytování údajů z informačního systému
ČÁST ŠESTÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ, ZMOCŇOVACÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 19 - Kontrola
§ 20 - Povinnost zachovávat mlčenlivost
§ 21 - Pracovněprávní vztahy
§ 22  
§ 23  
§ 24 - Platnost dosavadních občanských průkazů
§ 25  
§ 26  
§ 27 - Zrušovací ustanovení
§ 28 - Účinnost
Zavřít
MENU