325/1999 Sb.Zákon o azylu

Částka: 106 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 23. prosince 1999 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 11. listopadu 1999 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2000
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

325

ZÁKON

ze dne 11. listopadu 1999

o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky,
ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu)      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

AZYL

HLAVA I

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1

Předmět úpravy

      Zákon upravuje

a)
podmínky vstupu a pobytu cizince, který projeví úmysl požádat Českou republiku o ochranu formou azylu na území České republiky (dále jen "území"), a pobyt azylanta na území,

b)
řízení o udělení azylu či odnětí azylu,

c)
práva a povinnosti účastníků řízení o udělení azylu nebo o odnětí azylu a azylantů,

d)
působnost Ministerstva vnitra (dále jen "ministerstvo"), Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Policie České republiky (dále jen "policie") v této oblasti státní správy,

e)
státní integrační program,

f)
azylová zařízení.


§ 2

Základní pojmy

      (1) Bezpečnou zemí původu se rozumí stát, jehož je cizinec státním občanem, nebo v případě osoby bez státního občanství stát posledního trvalého bydliště,

a)
v němž státní moc dodržuje lidská práva a je způsobilá zajistit dodržování lidských práv a právních předpisů,

b)
který jeho občané nebo osoby bez státního občanství neopouštějí z důvodů uvedených v § 12,

c)
který ratifikoval a dodržuje mezinárodní smlouvy o lidských právech a základních svobodách,

d)
který umožňuje činnost právnickým osobám, které dohlížejí nad stavem dodržování lidských práv.

      (2) Bezpečnou třetí zemí se rozumí stát jiný než stát, jehož je cizinec státním občanem, nebo v případě osoby bez státního občanství stát posledního trvalého bydliště, ve kterém cizinec pobýval před vstupem na území a do kterého se může tento cizinec vrátit a požádat o udělení postavení uprchlíka podle mezinárodní smlouvy,1) aniž by byl vystaven pronásledování, mučení, nelidskému nebo ponižujícímu zacházení nebo trestu. Stát není bezpečnou třetí zemí, pokud
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - AZYL
HLAVA I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Základní pojmy
HLAVA II - PROHLÁŠENÍ O ÚMYSLU POŽÁDAT O AZYL
§ 3  
§ 4  
HLAVA III - ŘÍZENÍ O AZYLU
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8 - Řízení o udělení a odnětí azylu
§ 9  
§ 10  
§ 11  
§ 12 - Důvody udělení azylu
§ 13 - Zvláštní důvody udělení azylu
§ 14 - Azyl z humanitárních důvodů
§ 15 - Důvody vylučující udělení azylu
§ 16  
§ 17 - Důvody odnětí azylu a zánik azylu
§ 18  
§ 19 - Společná ustanovení o řízení
§ 20 - Účastník řízení
§ 21  
§ 22  
§ 23 - Pohovor
§ 24 - Doručování rozhodnutí a jiných písemností
§ 25 - Zastavení řízení
§ 26 - Přerušení řízení
§ 27 - Rozhodnutí
§ 28  
§ 29 - Rozklad
§ 30  
§ 31  
HLAVA IV - Žaloba
§ 32  
§ 33  
HLAVA V - Náklady a odměna tlumočníka
§ 34  
§ 35  
HLAVA VI - ÚŘAD VYSOKÉHO KOMISAŘE ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODŮ PRO UPRCHLÍKY
§ 36  
§ 37  
§ 38  
§ 39  
§ 40  
HLAVA VII - PRÁVA A POVINNOSTI
Díl 1 - Práva a povinnosti účastníka řízení o udělení azylu
§ 41  
§ 42  
§ 43  
§ 44  
§ 45 - Povinnosti účastníka řízení o udělení azylu
§ 46  
§ 47  
§ 48  
§ 49  
Díl 2 - Práva a povinnosti azylantů
§ 50  
§ 51 - Povinnosti azylanta
§ 52  
§ 53  
Díl 3 - Povinnost cizince vycestovat z území a povinnosti jiných osob
§ 54  
§ 55 - Povinnosti jiných osob
§ 56  
HLAVA VIII - PRŮKAZ ÚČASTNÍKA ŘÍZENÍ O UDĚLENÍ AZYLU, PRŮKAZ POVOLENÍ K POBYTU AZYLANTA, CESTOVNÍ DOKLADY
Díl 1 - Průkaz účastníka řízení o udělení azylu
§ 57  
§ 58  
Díl 2 - Průkaz povolení k pobytu azylanta
§ 59  
§ 60  
Díl 3 - Cestovní doklady
§ 61 - Cestovní doklad
§ 62  
§ 63  
§ 64 - Ztráta platnosti cestovního dokladu
§ 65 - Cestovní průkaz totožnosti
Díl 4 - Zadržení dokladu vydaného podle tohoto zákona
§ 66  
§ 67  
HLAVA IX - STÁTNÍ INTEGRAČNÍ PROGRAM
§ 68  
§ 69  
§ 70  
HLAVA X - EVIDENCE, POBYT A HLÁŠENÍ POBYTU
§ 71 - Evidence
§ 72 - Pobyt na vízum za účelem řízení o udělení azylu
§ 73 - Pobyt na vízum za účelem strpění pobytu
§ 74  
§ 75  
§ 76 - Pobyt azylanta
§ 77 - Hlášení pobytu
§ 78  
HLAVA XI - AZYLOVÁ ZAŘÍZENÍ
§ 79  
§ 80  
§ 81  
§ 82  
§ 83  
§ 84 - Příspěvek obci
HLAVA XII - SPOLEČNÁ, ZMOCŇOVACÍ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
§ 85  
§ 86  
§ 87  
§ 88 - Zdravotní péče
§ 89  
§ 90  
§ 91 - Překážky vycestování
§ 92 - Způsobilost k právním úkonům
§ 93  
§ 94 - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ  
§ 95  
ČÁST TŘETÍ - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 96  
§ 97  
Příloha č. 1 - Návrh na zahájení řízení o udělení azylu
Příloha č. 2 - Průkaz účastníka řízení o azylu
Zavřít
MENU