312/1999 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 333/1993 Sb., o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 102 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 14. prosince 1999 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 15. listopadu 1999 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2000
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 262/2006 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2007
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

312

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 15. listopadu 1999,

kterým se mění nařízení vlády č. 333/1993 Sb., o stanovení minimálních mzdových tarifů
a mzdového zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí
a za práci v noci, ve znění pozdějších předpisů      Vláda nařizuje podle § 7 odst. 2 a podle § 14 odst. 2 zákona č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku:


Čl. I

      Nařízení vlády č. 333/1993 Sb., o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci, ve znění nařízení vlády č. 308/1995 Sb., nařízení vlády č. 356/1997 Sb., nařízení vlády č. 318/1998 Sb. a nařízení vlády č. 132/1999 Sb., se mění takto:

      1. V § 2 odstavec 1 zní:

      "(1) Výše minimálních mzdových tarifů odstupňovaných do 12 tarifních stupňů při stanovené týdenní pracovní době 42,5 hodiny činí:

Tarifní stupeň Minimální mzdový tarif
v Kč za hodinu v Kč za měsíc
1 22,30 4 000
2 23,20 4 150
3 24,30 4 350
4 25,70 4 600
5 27,30 4 900
6 29,30 5 250
7 31,50 5 650
8 34,00 6 100
9 36,80 6 600
10 40,20 7 200
11 44,60 8 000
12 50,20 9 000".

      2. § 3 včetně nadpisu zní:


"§ 3

Charakteristiky tarifních stupňů a příklady prací

      Tarifní stupně jsou podle míry složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce vymezeny charakteristikami prací a příklady prací uvedenými v příloze č. 1 k tomuto nařízení.".
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Zavřít
MENU