309/1999 Sb.Zákon o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv

Částka: 101 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 13. prosince 1999 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 11. listopadu 1999 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2000
Platnost předpisu: Ano (od 1. ledna 2023 zrušen předpisem 222/2016 Sb.) Pozbývá platnosti: 1. ledna 2023
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

309

ZÁKON

ze dne 11. listopadu 1999

o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv


      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Sbírka zákonů

§ 1

Právní předpisy vyhlašované ve Sbírce zákonů

      (1) Ve Sbírce zákonů se vyhlašují uveřejněním jejich plného znění

a)
ústavní zákony,

b)
zákony,

c)
zákonná opatření Senátu,

d)
nařízení vlády,

e)
právní předpisy vydávané ministerstvy, jinými ústředními správními úřady a Českou národní bankou

(dále jen "právní předpisy").

      (2) Právní předpisy uvedené v odstavci 1 písm. e) se označují názvem "vyhláška".


§ 2

Další akty státních orgánů vyhlašované ve Sbírce zákonů

      (1) Ve Sbírce zákonů se dále vyhlašují:

a)
nálezy Ústavního soudu, pokud tak stanoví zákon,1)

b)
sdělení Ústavního soudu, jestliže o jejich vyhlášení Ústavní soud rozhodne,

c)
usnesení Poslanecké sněmovny o zákonném opatření Senátu, anebo sdělení předsedy Poslanecké sněmovny, že se Poslanecká sněmovna na své první schůzi o zákonném opatření Senátu neusnesla,

d)
rozhodnutí prezidenta republiky, usnesení komor Parlamentu a usnesení vlády, pokud tak stanoví zvláštní zákon nebo jestliže o jejich vyhlášení tyto orgány rozhodnou,

e)
sdělení ministerstev, jiných ústředních správních úřadů nebo České národní banky o skutečnostech a přijatých rozhodnutích, pokud povinnost vyhlásit je ve Sbírce zákonů stanoví zvláštní zákon,

f)
úplná znění ústavních zákonů a zákonů, zmocňuje-li k vyhlášení jejich úplného znění předsedu vlády ústavní zákon nebo zákon,
. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Právní předpisy vyhlašované ve Sbírce zákonů
§ 2 - Další akty státních orgánů vyhlašované ve Sbírce zákonů
§ 3 - Platnost a účinnost právních předpisů
§ 4  
§ 5 - Vyhlašování mezinárodních smluv, jiných skutečností důležitých pro jejich provádění a rozhodnutí mezinárodních orgánů a organizací
§ 6 - Jazyk, v němž se vyhlašují mezinárodní smlouvy a rozhodnutí mezinárodních orgánů a organizací
§ 7  
§ 8 - Pravidla pro vydávání Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv
§ 9 - Ochrana názvu a citace
§ 10  
§ 11 - Vyhlášení opravy
§ 12  
§ 13 - Společné ustanovení
§ 14 - Přechodná ustanovení
§ 15 - Zrušovací ustanovení
§ 16 - Účinnost
Zavřít
MENU