302/1999 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 100 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 3. prosince 1999 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 12. listopadu 1999 Nabývá účinnosti: 3. prosince 1999
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 89/2012 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2014
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

302

ZÁKON

ze dne 12. listopadu 1999,

kterým se mění zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor,
ve znění pozdějších předpisů      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

      Zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění zákona č. 403/1990 Sb., zákona č. 529/1990 Sb., zákona č. 229/1991 Sb. a zákona č. 540/1991 Sb., se mění takto:

      1. V § 3 odst. 2 se věty druhá a třetí zrušují.

      2. V § 3 odstavec 4 zní:

      "(4) Pokud smlouva neobsahuje náležitosti podle odstavce 3, je neplatná.".


Čl. II

Přechodné ustanovení

      Řízení o udělení souhlasu podle § 3 odst. 2 zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů, zahájená před nabytím účinnosti tohoto zákona, se ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona zastavují.
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodné ustanovení
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU