227/1999 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 14/1999 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výtahy

Částka: 077 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 14. října 1999 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 15. září 1999 Nabývá účinnosti: 14. října 1999
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 27/2003 Sb. Pozbývá platnosti: 1. května 2004
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

227

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 15. září 1999,

kterým se mění nařízení vlády č. 14/1999 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výtahy


      Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, k provedení § 12 odst. 1 tohoto zákona:


Čl. I

      Nařízení vlády č. 14/1999 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výtahy, se mění takto:

      1. V § 7 se doplňuje odstavec 3, který zní:

      "(3) Výtahy, které jsou uváděny na trh na základě smluv uzavřených přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, mohou namísto požadavků na jejich vlastnosti stanovených tímto nařízením splňovat požadavky stanovené předpisy platnými v den uzavření smlouvy.".
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Zavřít
MENU