227/1999 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 14/1999 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výtahy

Částka: 077 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 14. října 1999 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 15. září 1999 Nabývá účinnosti: 14. října 1999
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 27/2003 Sb. Pozbývá platnosti: 1. května 2004
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


227

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 15. září 1999,

kterým se mění nařízení vlády č. 14/1999 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výtahy

Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, k provedení § 12 odst. 1 tohoto zákona:

Čl. I

Nařízení vlády č. 14/1999 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výtahy, se mění takto:

1

V § 7 se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3) Výtahy, které jsou uváděny na trh na základě smluv uzavřených přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, mohou namísto požadavků na jejich vlastnosti stanovených tímto nařízením splňovat požadavky stanovené předpisy platnými v den uzavření smlouvy.

2

V příloze č. 4 bodu 3., v příloze č. 5 bodu 3.2, v příloze č. 6 bodu 3.2 písm. b), v příloze č. 7 bodu 4., v příloze č. 8 bodu 3., v příloze č. 9 bodu 3.2 a v příloze č. 10 bodu 3.2 písm. b) se slova (§ 2 odst. 4 a 5) nahrazují slovy (§ 2 odst. 3).

Čl. II

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Předseda vlády:

Ing. Zeman v. r.

Ministr průmyslu a obchodu:

doc. Ing. Grégr v. r.

Zavřít
MENU