218/1999 Sb.Zákon o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon)

Částka: 076 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 12. října 1999 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 14. září 1999 Nabývá účinnosti: 1. prosince 1999
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 585/2004 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2005
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

218

ZÁKON

ze dne 14. září 1999

o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech
(branný zákon)      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

BRANNÁ POVINNOST

§ 1

Obsah branné povinnosti

      (1) Branná povinnost je povinnost státního občana České republiky (dále jen "občan") připravovat se k obraně státu a osobně se účastnit plnění úkolů ozbrojených sil České republiky (dále jen "ozbrojené síly").

      (2) Branná povinnost zahrnuje odvodní povinnost, služební povinnost a další povinnosti stanovené tímto zákonem.

      (3) Náklady spojené s brannou povinností hradí stát.


§ 2

Rozsah branné povinnosti

      (1) Branná povinnost vzniká dnem, v němž občan dosáhne věku 18 let, a zaniká dosažením věku 60 let, pokud nezanikne z důvodů stanovených tímto zákonem nebo zvláštním právním předpisem.1)

      (2) Občané starší 60 let mají brannou povinnost jen tehdy, konají-li mimořádnou službu po dobu stavu ohrožení státu nebo válečného stavu anebo byla-li jim na jejich žádost doba trvání branné povinnosti prodloužena. Vojáci z povolání mají brannou povinnost do dosažení věku 62 let.

      (3) Osoby, které nabyly státní občanství České republiky po dovršení věku 18 let, podléhají branné povinnosti ode dne nabytí tohoto občanství.

      (4) Ženám může být uložena jen odvodní povinnost a povinnost k mimořádné službě po dobu válečného stavu, pokud ji nepřevzaly dobrovolně.


§ 3

Dobrovolné převzetí branné povinnosti

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - BRANNÁ POVINNOST
§ 1 - Obsah branné povinnosti
§ 2 - Rozsah branné povinnosti
§ 3 - Dobrovolné převzetí branné povinnosti
§ 4  
ČÁST DRUHÁ - VOJENSKÉ SPRÁVNÍ ÚŘADY
§ 5  
§ 6  
ČÁST TŘETÍ - POVINNOSTI OBČANA PŘED VZNIKEM BRANNÉ POVINNOSTI
§ 7  
ČÁST ČTVRTÁ - ODVODNÍ POVINNOST A ODVODNÍ ŘÍZENÍ
§ 8 - Odvodní povinnost
§ 9 - Odvod
§ 10 - Odvodní komise
§ 11 - Průběh odvodu
§ 12 - Pravidelné odvody
§ 13 - Dobrovolné odvody
§ 14 - Vyšší odvodní komise
§ 15 - Přezkoušení pravomocného odvodního rozhodnutí
ČÁST PÁTÁ - SLUŽEBNÍ POVINNOST
§ 16 - Služební povinnost a druhy vojenské činné služby
§ 17 - Základní služba
§ 18 - Náhradní služba
§ 19 - Určení k náhradní službě ze zákona
§ 20 - Určení k náhradní službě na žádost
§ 21  
§ 22 - Určení k náhradní službě z moci úřední
§ 23 - Nastoupení základní nebo náhradní služby
§ 24 - Odklad základní nebo náhradní služby
§ 25 - Přerušení základní služby místo určení k náhradní službě
§ 26 - Přerušení základní služby
§ 27 - Přerušení náhradní služby
§ 28 - Propuštění ze základní nebo náhradní služby
§ 29 - Prominutí základní nebo náhradní služby
§ 30 - Vojenská cvičení
§ 31 - Nahrazování zameškané základní nebo náhradní služby a vojenského cvičení
§ 32  
§ 33 - Dočasné úlevy ze služební povinnosti
§ 34 - Osvobození od služební povinnosti
§ 35 - Záloha ozbrojených sil
ČÁST ŠESTÁ - POSUZOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI ODVEDENCŮ A VOJÁKŮ
§ 36 - Přezkumné řízení
§ 37  
§ 38 - Vyšší přezkumné komise
§ 39 - Přezkoušení pravomocného přezkumného rozhodnutí
§ 40 - Posuzování stupně zdravotní způsobilosti mimo přezkumné řízení
ČÁST SEDMÁ - MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ ZA STAVU OHROŽENÍ STÁTU A ZA VÁLEČNÉHO STAVU
§ 41 - Osobní úkony pro potřeby ozbrojených sil
§ 42 - Mimořádná opatření
§ 43 - Mimořádná opatření za stavu ohrožení státu
§ 44 - Mimořádná opatření za válečného stavu
§ 45 - Některé právní účinky vyhlášení válečného stavu
§ 46 - Mimořádné odvody
§ 47 - Mimořádná služba
§ 48  
§ 49 - Zproštění mimořádné služby
ČÁST OSMÁ - DALŠÍ USTANOVENÍ O BRANNÉ POVINNOSTI
§ 50 - Vojenská evidence
§ 51 - Ohlašovací povinnost
§ 52 - Vojenské doklady
§ 53 - Cestování do zahraničí po dobu stavu ohrožení státu nebo válečného stavu
§ 54 - Vstup občanů do ozbrojených sil jiných států a cizinců do ozbrojených sil
ČÁST DEVÁTÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
§ 55 - Náklady spojené s brannou povinností
§ 56 - Povinnosti státních orgánů a zaměstnavatelů
§ 57 - Započítání vojenské služby vykonané v ozbrojených silách jiných států a úprava vojenské hodnosti
§ 58 - Řízení ve věcech branné povinnosti
ČÁST DESÁTÁ - USTANOVENÍ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
§ 59  
§ 60  
§ 61  
§ 62  
§ 63  
§ 64  
§ 65  
§ 66 - Účinnost
Zavřít
MENU