210/1999 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, a zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 073 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 20. září 1999 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 29. července 1999 Nabývá účinnosti: 5. října 1999
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

210

ZÁKON

ze dne 29. července 1999,

kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, a zákon č. 140/1961 Sb.,
trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

ZMĚNA ZÁKONA O ADVOKACII

Čl. I

      Zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, se mění takto:

      1. V § 5 odst. 1 písmeno b) včetně poznámky pod čarou č. 1a) zní:

"b)
kdo získal vysokoškolské vzdělání v rámci magisterského studijního programu v oblasti práva studiem na vysoké škole v České republice,1a)

____________________
1a)
§ 46 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).".

      2. V § 5 odst. 1 písmeno e) zní:

"e)
komu nebylo uloženo kárné opatření vyškrtnutí ze seznamu advokátů nebo na něhož se hledí, jako by mu toto kárné opatření nebylo uloženo,".

      3. V § 5 odst. 1 písm. f) se slova "§ 8 odst. 1 písm. g)" nahrazují slovy "§ 7b odst. 1 písm. e) nebo f)".

      4. V § 5 odst. 2 písm. a) se za slova "v jiném státě" vkládají slova "za podmínek slučitelných s tímto zákonem".

      5. V § 5 odst. 4 se částka "3 000 Kč" nahrazuje částkou "5 000 Kč".

      6. V § 6 odstavec 3 zní:

      "(3) Jinou odbornou zkoušku v oblasti právní praxe podle odstavce 1 lze uznat za advokátní zkoušku pouze v souvislosti se žádostí o zápis do seznamu advokátů; jinou právní praxi podle odstavce 2 lze uznat za právní praxi advokátního koncipienta pouze v souvislosti se žádostí o vykonání advokátní zkoušky nebo se žádostí o zápis do seznamu advokátů.".
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ZMĚNA ZÁKONA O ADVOKACII
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - ZMĚNA TRESTNÍHO ZÁKONA
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
Čl. III  
ČÁST ČTVRTÁ - ZMOCŇOVACÍ USTANOVENÍ
Čl. IV  
ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST
Čl. V  
Zavřít
MENU