187/1999 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 273/1996 Sb., o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Částka: 064 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 2. září 1999 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 28. července 1999 Nabývá účinnosti: 2. září 1999
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

187

ZÁKON

ze dne 28. července 1999,

kterým se mění zákon č. 273/1996 Sb.,
o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

      Zákon č. 273/1996 Sb., o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, se mění takto:

      1. V § 1 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 1) zní:

      "(3) V čele Úřadu je předseda, kterého na návrh vlády jmenuje1) prezident republiky. Nikdo nemůže být jmenován do funkce předsedy Úřadu více než dvakrát.

____________________
1)
§ 27 odst. 4 zákoníku práce.".

      2. V § 1 se doplňují odstavce 4 až 8, které znějí:

      "(4) S funkcí předsedy Úřadu je neslučitelné členství v politické straně nebo v politickém hnutí.
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
Zavřít
MENU