168/1999 Sb.Zákon o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)

Částka: 057 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 30. července 1999 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 13. července 1999 Nabývá účinnosti: 30. července 1999
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

168

ZÁKON

ze dne 13. července 1999

o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI
Z PROVOZU VOZIDLA


Oddíl první

Úvodní ustanovení

§ 1

      (1) Tímto zákonem se upravuje pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (dále jen "pojištění odpovědnosti"), zřizuje se Česká kancelář pojistitelů (dále jen "Kancelář") a vymezuje její působnost.

      (2) Nestanoví-li tento zákon jinak, může na dálnici,1) silnici,2) místní komunikaci3) a účelové komunikaci, s výjimkou účelové komunikace, která není veřejně přístupná4) (dále jen "pozemní komunikace"), provozovat vozidlo pouze ten, jehož odpovědnost za škodu způsobenou provozem tohoto vozidla je pojištěna podle tohoto zákona.

      (3) Nestanoví-li tento zákon jinak, pojištění odpovědnosti se řídí občanským zákoníkem.


§ 2

Vymezení pojmů

      Pro účely tohoto zákona se rozumí

a)
vozidlem silniční vozidlo druhu motocykl, silniční vozidlo druhu tříkolka nebo čtyřkolka, osobní automobil, autobus, nákladní automobil, speciální automobil, tahač, přípojné vozidlo, traktor,5) pracovní stroj samojízdný,6) pracovní stroj přípojný7) a jednonápravový traktor s přívěsem;8) za vozidlo se nepovažuje invalidní vozík,

b)
tuzemským vozidlem vozidlo, které podléhá evidenci silničních vozidel vedené podle zvláštního právního předpisu9) (dále jen "evidence vozidel"), nebo vozidlo, které nepodléhá evidenci vozidel a je ve vlastnictví fyzické nebo právnické osoby s trvalým pobytem nebo sídlem na území České republiky,
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA
Oddíl první - Úvodní ustanovení
§ 1  
§ 2 - Vymezení pojmů
Oddíl druhý - Pojištění odpovědnosti
§ 3 - Pojistná smlouva
§ 4 - Povinnost uzavřít pojistnou smlouvu
§ 5 - Výjimky z pojištění odpovědnosti
§ 6 - Rozsah pojištění odpovědnosti
§ 7  
§ 8 - Povinnosti pojištěného
§ 9 - Pojistné plnění
§ 10 - Právo pojistitele na úhradu vyplacené částky
§ 11 - Škoda způsobená provozem vozidla s výjimkou z pojištění odpovědnosti
§ 12 - Zánik pojištění odpovědnosti
§ 13  
§ 14 - Hraniční pojištění
§ 15 - Evidence pojištění odpovědnosti
§ 16 - Pokuty
§ 17 - Kontrola pojištění odpovědnosti
Oddíl třetí - Kancelář
§ 18  
§ 19 - Orgány Kanceláře
§ 20 - Shromáždění členů
§ 21 - Správní rada
§ 22 - Kontrolní komise
§ 23 - Výkonný ředitel
§ 24 - Garanční fond
§ 25 - Výkon státního dozoru nad činností Kanceláře
Oddíl čtvrtý - Společná a přechodná ustanovení
§ 26 - Společné ustanovení
§ 27 - Přechodná ustanovení
§ 28  
§ 29  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona č. 185/1991 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů
§ 30  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích
§ 31  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších přepisů
§ 32  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů
§ 33  
ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST
§ 34  
Zavřít
MENU