159/1999 Sb.Zákon o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu

Částka: 053 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 23. července 1999 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 30. června 1999 Nabývá účinnosti: 1. října 2000
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

159

ZÁKON

ze dne 30. června 1999

o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

ÚPRAVA NĚKTERÝCH PODMÍNEK
PODNIKÁNÍ V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU


Hlava I

Úvodní ustanovení

§ 1

      (1) Zájezdem se rozumí předem sestavená kombinace alespoň dvou z následujících služeb, je-li prodávána nebo nabízena k prodeji za souhrnnou cenu a je-li služba poskytována po dobu přesahující 24 hodin nebo když zahrnuje ubytování přes noc,

a)
doprava,

b)
ubytování,

c)
jiné služby cestovního ruchu, jež nejsou doplňkem dopravy nebo ubytování a tvoří významnou část zájezdu nebo jejichž cena tvoří alespoň 20 % souhrnné ceny zájezdu.

Oddělené účtování za jednotlivé položky téhož zájezdu nezprošťuje subjekt, který je oprávněn nabízet a prodávat zájezdy, závazků podle tohoto zákona.

      (2) Zájezdem podle tohoto zákona není kombinace služeb cestovního ruchu

a)
sestavená až na základě individuálního požadavku,

b)
prodávaná jinému podnikateli za účelem jeho dalšího podnikání, nebo

c)
jejíž nabídka a prodej nesplňuje znaky živnostenského podnikání.1)

      (3) Prodávat zájezd mohou jen osoby uvedené v § 2 odst. 1 uzavřením cestovní smlouvy.2) Zprostředkovávat prodej zájezdu mohou jen osoby uvedené v § 2 a 3.
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ÚPRAVA NĚKTERÝCH PODMÍNEK PODNIKÁNÍ V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU
Hlava I - Úvodní ustanovení
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
Hlava II - Cestovní kancelář
§ 5 - Podmínky vydání koncesní listiny
§ 6 - Povinné smluvní pojištění
§ 7  
§ 8  
§ 9 - Povinnosti cestovní kanceláře
§ 10  
§ 11  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
§ 12  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
§ 13  
ČÁST ČTVRTÁ - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 14 - Přechodná ustanovení
§ 15 - Účinnost
Zavřít
MENU