129/1999 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 61/1997 Sb., o lihu

Částka: 048 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 30. června 1999 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 23. června 1999 Nabývá účinnosti: 1. července 1999
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

Opraveno red. sdělením z částky rs52/1999/2 Sb.


129

ZÁKON

ze dne 23. června 1999,

kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 61/1997 Sb., o lihu      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

      Zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 199/1993 Sb., zákona č. 325/1993 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 260/1994 Sb., zákona č. 148/1995 Sb., zákona č. 95/1996 Sb., zákona č. 61/1997 Sb. a zákona č. 303/1997 Sb., se mění takto:

      1. V § 2 se na konci písmene e) doplňují slova ", s výjimkou uvedenou v § 19 odst. 5,".

      2. V § 12 odst. 1 písm. b) se v části věty před středníkem za slova "zdaněných vybraných výrobků" vkládají slova ", s výjimkou výrobků, které jsou předmětem daně z lihu a lihovin,".

      3. V § 12 odst. 1 se doplňují písmena h) a i), která znějí:

"h)
vyskladnění uhlovodíkových paliv a maziv obsahujících líh podle § 19 odst. 6; daň se vrací ve výši odpovídající množství lihu obsaženém v uhlovodíkovém palivu a mazivu,

i)
vyskladnění uhlovodíkových paliv a maziv obsahujících etyl-terciál-butyl-éter podle § 19 odst. 6; daň se vrací ve výši odpovídající 45 % množství etyl-terciál-butyl-éter obsaženém v uhlovodíkovém palivu a mazivu.".
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
Čl. IV  
Čl. V  
Čl. VI - Účinnost
Zavřít
MENU