128/1999 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 048 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 30. června 1999 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 9. června 1999 Nabývá účinnosti: 1. září 1999
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

128

ZÁKON

ze dne 9. června 1999,

kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě,
ve znění pozdějších předpisů      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

      Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 542/1991 Sb. a zákona č. 169/1993 Sb., se mění takto:

      1. V § 3 se na konci písmene i) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno j), které zní:

"j)
práce na zpřístupnění starých a opuštěných důlních děl a práce na jejich udržování v bezpečném stavu.".

      2. V § 44 odst. 1 se částka "100 000 Kčs" nahrazuje částkou "1 000 000 Kč".
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodné ustanovení
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU