106/1999 Sb.Zákon o svobodném přístupu k informacím

Částka: 039 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 8. června 1999 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 11. května 1999 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2000
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

106

ZÁKON

ze dne 11. května 1999

o svobodném přístupu k informacím


      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

§ 1

Účel zákona

      Zákon upravuje podmínky práva svobodného přístupu k informacím a stanoví základní podmínky, za nichž jsou informace poskytovány.


§ 2

Povinnost poskytovat informace

      (1) Povinnými subjekty, které mají podle tohoto zákona povinnost poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti, jsou státní orgány a orgány územní samosprávy.

      (2) Povinnými subjekty jsou dále ty subjekty, kterým zákon svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy, a to pouze v rozsahu této jejich rozhodovací činnosti.

      (3) Zákon se nevztahuje na postup při poskytování informací povinnými subjekty, který je upraven zvláštními předpisy.1)


§ 3

Základní pojmy

      (1) Žadatelem pro účel tohoto zákona je každá fyzická i právnická osoba, která žádá o informaci.

      (2) Možností dálkového přístupu pro účel tohoto zákona je přístup k informaci neomezeného okruhu žadatelů pomocí telekomunikačního zařízení2) (například prostřednictvím sítě Internet).

      (3) Zveřejněnou informací pro účel tohoto zákona je taková informace, která může být vždy znovu vyhledána a získána, zejména vydaná tiskem nebo na jiném nosiči dat umožňujícím zápis a uchování informace, vystavená na úřední desce, s možností dálkového přístupu nebo umístěná ve veřejné knihovně.3)
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ  
§ 1 - Účel zákona
§ 2 - Povinnost poskytovat informace
§ 3 - Základní pojmy
§ 4 - Poskytování informací
§ 5 - Zveřejňování informací
§ 6 - Povinnost odkázat na zveřejněnou informaci
§ 7 - Ochrana utajovaných skutečností
§ 8 - Ochrana osobnosti a soukromí
§ 9 - Ochrana obchodního tajemství
§ 10 - Ochrana důvěrnosti majetkových poměrů
§ 11 - Další omezení práva na informace
§ 12 - Podmínky omezení
§ 13 - Žádost o poskytnutí informace
§ 14 - Postup při podávání a vyřizování písemných žádostí o poskytnutí informace
§ 15 - Rozhodnutí
§ 16 - Odvolání
§ 17 - Hrazení nákladů
§ 18 - Výroční zpráva
§ 19  
ČÁST DRUHÁ - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 20  
§ 21  
§ 22 - Účinnost
Zavřít
MENU