95/1999 Sb.Zákon o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 036 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 25. května 1999 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 28. dubna 1999 Nabývá účinnosti: 25. května 1999
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 503/2012 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2013
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

Opraveno red. sdělením z částky rs41/1999/1 Sb.

95

ZÁKON

ze dne 28. dubna 1999

o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby
a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky,
ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb.,
o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí,
ve znění pozdějších předpisů      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

§ 1

Působnost zákona

      (1) Předmětem převodu zemědělských a některých lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby podle tohoto zákona mohou být

    a)
pozemky ve vlastnictví státu a ve správě1) Pozemkového fondu České republiky (dále jen "Pozemkový fond"), které

    1.
tvoří zemědělský půdní fond nebo do něj náležejí,2) nebo
    2.
jsou zastavěny obytnými, hospodářskými budovami nebo jinými stavbami patřícími k původní zemědělské usedlosti, nebo
    3.
jsou zastavěny obytnými, hospodářskými budovami nebo stavbami sloužícími zemědělské výrobě nebo s ní souvisejícímu vodnímu hospodářství
(dále jen "zemědělské pozemky"),
    b)
pozemky určené k plnění funkcí lesa3) (dále jen "lesní pozemky"), které jsou ve vlastnictví státu, vymezené v § 17.

      (2) Tento zákon upravuje

    a)
postup Pozemkového fondu při převodu zemědělských pozemků na oprávněné osoby (dále jen "oprávněná osoba"), které mají podle § 11 odst. 2 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon o půdě") právo na jiný pozemek za pozemek nevydaný,
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ  
§ 1 - Působnost zákona
§ 2  
§ 3 - Převodce
§ 4 - Nabyvatel
§ 5 - Převod na obce, vlastníky staveb a zemědělské školy
§ 6 - Převod na vlastníka sousedícího pozemku
§ 7 - Převody na samostatně hospodařící rolníky, vlastníky zemědělské půdy, společníky obchodních společností, členy družstev a oprávněné osoby
§ 8 - Prodej ostatním osobám
§ 9 - Kupní cena a její úhrada
§ 10 - Zástavní a předkupní právo
§ 11  
§ 12  
§ 13  
§ 14  
§ 15  
§ 16  
§ 17 - Vymezení lesních pozemků určených k převodu
§ 18 - Převody lesních pozemků na obce
§ 19 - Společná ustanovení
§ 20  
ČÁST DRUHÁ  
§ 21 - Změna zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů
ČÁST TŘETÍ  
§ 22 - Změna zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
ČÁST ČTVRTÁ  
§ 23 - Účinnost
Zavřít
MENU