81/1999 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 178/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky

Částka: 030 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 4. května 1999 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 17. března 1999 Nabývá účinnosti: 1. října 1999
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 163/2002 Sb. Pozbývá platnosti: 24. dubna 2002
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
81

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 17. března 1999,

kterým se mění nařízení vlády č. 178/1997 Sb., kterým se stanoví
technické požadavky na stavební výrobky      Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, (dále jen "zákon") k provedení § 12 odst. 1 a 4 a § 13 odst. 2 a 4 zákona:Čl. I

      Nařízení vlády č. 178/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky, se mění takto:


      1. V § 1 odstavec 1 zní:

      "(1) Pro účely tohoto nařízení se rozumí

a)
stavebním výrobkem každý výrobek určený výrobcem nebo dovozcem pro trvalé zabudování do staveb, pokud se na něj vztahuje alespoň 1 z technických požadavků uvedených v příloze č. 1,

b)
zamýšleným použitím výrobku použití vztahující se na úlohu, kterou má výrobek při plnění technických požadavků uvedených v příloze č. 1,

c)
trvalým zabudováním výrobku do stavby takové zabudování, při kterém se vyjmutím nebo výměnou výrobku trvale mění ukazatele užitných vlastností stavby a vyjmutí nebo výměna výrobku jsou stavebními činnostmi,

d)
stavební činností taková činnost, jejímž účelem je realizace stavby, její změna, popřípadě udržovací práce.".

      2. V § 1 odst. 2 se slova "v přílohách č. 2, 3, 4 a 5" nahrazují slovy "v příloze č. 2 (dále jen "výrobky")".


      3. V § 2 odst. 3 se slovo "všechny" nahrazuje slovy "z hlediska zamýšleného použití výrobku ve stavbě" a poslední věta se nahrazuje větou "Na základě tohoto posouzení vydává autorizovaná osoba certifikát (dále jen "stavební technické osvědčení"), kterým osvědčuje vhodnost technických vlastností výrobků ve vztahu k základním požadavkům na stavby podle toho, jakou úlohu mají výrobky ve stavbě plnit.".
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Zavřít
MENU